Gizlilik Politikası - Kişisel Verilerin Korunması

1-GİZLİLİK POLİTİKASI VE SÖZLEŞMESİ ile KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İlacpedia.com olarak bilgilerinizin gizliliğine ve korunmasına en yüksek seviyede özen gösteriyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, İlacpedia.com'un kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme ve beyan niteliğini haizdir.

Sitemizdeki bilgi ve veriler sizin siteye kendi talebiniz ve onayınız ile üye olurken verdiğiniz bilgilerdir. İlacpedia.com verilerinizi kendi kontrolü dışındaki hiçbir üçüncü kişiyle paylaşmaz ve üye olurken verdiğiniz bilgileri üyelik onayı dışında hiçbir amaç için kullanmaz. İlacpedia.com yalnızca sağlık profesyoneli olduğunuzu kanıtlamak ve onay almak amacı ile üyelik bilgisi istemekte ve bu bilgiler üçüncü taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Dilediğiniz zaman ilacpedia.com'a başvurarak üyelik bilgilerinizin değiştirilmesini, düzeltilmesini veya tamamen silinmesini talep edebilirsiniz.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

İlacpedia.com, size en iyi deneyimi sunmak, üyelik oluşturmak ve sağlık profesyoneli olduğunuzu teyit etmek için kişisel verilerinizi üyelik esnasında istemektedir. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır: ·

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, İlacpedia.com kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından İlacpedia.com'a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler, içerik bilgileri vb. bu tür verilere girmektedir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, İlacpedia.com'a başvurarak kendisiyle ilgili; ·

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. İlacpedia.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. 

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında İlacpedia.com!un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir. 

Veriler Kimlerle Paylaşılabilir?

İlacpedia.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatının gerektirdiği haller, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller, 
 • İlacpedia.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, bu servisin geliştirilmesi veya yararının ölçümlenebilmesi ile ilgili çalışmalarda (anonim olarak),
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

İlacpedia.com elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, İlacpedia.com, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. İlacpedia.com aktif olmayan kullanıcıları belirli sürelerle silebilir ve/veya tekrar üyelik ve güncelleme isteyebilir. 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

İlacpedia.com işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda İlacpedia.com sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. İlacpedia.com değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Talep ve İletişim

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal İlacpedia.com üye hesabı üzerinde kendisi güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde İlacpedia.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini İlacpedia.com'un iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını,silinmesini veya anonim hale getirilmesini de talep edebilir.

2-ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) ilacpedia.com Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır. İlacpedia.com'u kullanan ve siteye giriş yapan herkes bu politikayı kabul etmiş sayılır.

Tüm websiteleri gibi, ilacpedia.com’da (aşağıda kısaca "Websitesi" olarak anılacaktır) da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, websitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır (kullanılan Çerez türleri ve kullanım amaçları için bkz. [Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?]). Bu Politika websitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Sahibine göre, website çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Websitesi çerezleri, websitesi tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Websitesi'ni terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, websitesinde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Websitesinde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Websitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Websitesi üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Websitesini analiz etmek ve Websitesinin performansını arttırmak. Örneğin, Websitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. Websitesi’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Websitesi'ni ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Websitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi İlaçpedia.com için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Websitesi'nin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Websitesi'nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Websitesi'nde kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Websitesi'ni görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Websitesi'ne erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, İlaçpedia.com'a başvurarak, kendirleriyle ilgili,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İlaçpedia.com, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

İlaçpedia.com, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Websitesinde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısı tüm sayfaların altında kullanıcılara açıkça gösterilmiştir. Uyarıların okunması, site üzerinde yer alan uyarıların kapatılması ve Websitesinin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. İlaçpedia.com, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Websitesi’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.