CALPOL 6 PLUS TM Süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Bir ölçek (5 ml), 250 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420), çilek aroması, sodyum metil parahidroksibenzoat

(E219), sodyum etil parahidroksibenzoat (E215), sodyum propil parahidroksibenzoat (E217),

malik asit, ksantum sakızı, maltitol, susuz sitrik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kulladığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALPOL 6 PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. CALPOL 6 PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALPOL 6 PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALPOL 6 PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CALPOL 6 PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CALPOL 6 PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5

ml’de) 250 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

CALPOL 6 PLUS 150 ml kahverengi şişede sunulmaktadır.

CALPOL 6 PLUS, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici

değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır. Ayrıca baş ağrısı, migren, nevralji (ağrılı bir

durum), diş ağrısı, diş çekme ağrısı, boğaz ağrısı, romatizmal sızı ve ağrılar, grip, ateş ve

ateşle birlikte soğuk algınlığının belirtilerine yönelik tedavide kullanılır.

2. CALPOL 6 PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALPOL 6 PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik)

iseniz

• Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliği varsa.

CALPOL 6 PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Anemi (kansızlık) varsa,

• Akciğer hastalığı varsa,

• Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu varsa,

• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

• Çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken (37 haftadan önce) doğmuş

ise,

• Sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu

söylenmişse,

• Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,

• Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik

olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını

önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,

• Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara

hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin,

karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,

• Sarı kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.

3–5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması

halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

CALPOL 6 PLUS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine

(zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük

dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CALPOL 6 PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ya da alkol içeren yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine

zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PANADOL’un Hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir.

Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALPOL ’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk

oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim

önerisi ile kullanabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

CALPOL 6 PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı

intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CALPOL ’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar gibi)

• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CALPOL 6 PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaşın altındaki çocuklar:

6-12 yaş arası: 5-10 ml (1-2 ölçek; 250-500 mg parasetamol) Her doz arasında 4 saat veya

daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

En fazla günde 40 ml (8 ölçek) CALPOL 6 PLUS (2 gr parasetamol) kullanılabilir.

12 yaşın üzerindekiler ve yetişkinler: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye

edilir.

En uygun parasetamol dozu 500 mg-1gr arasındadır (10-20 ml; 2-4 ölçek), günlük en fazla

doz 4 gr parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Yaş Doz

6-12 yaş arasında 1-2 ölçek (5-10 ml)

12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde 2-4 ölçek (10-20 ml)

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. CALPOL 6 PLUS’ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha

kolay uygulanmasını sağlar.

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

CALPOL 6 PLUS sulandırılmadan kullanılır. Hekim CALPOL 6 PLUS’ın seyreltilmesini

önerdiği takdirde yerine CALPOL Süspansiyon "Bebek ve Çocuklar için" kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için CALPOL Süspansiyon

"Bebek ve Çocuklar için" kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı: Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz

kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer CALPOL 6 PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CALPOL 6 PLUS kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtileridir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla

ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa

sürede yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. CALPOL aşırı dozajı hemen

tedavi edilmelidir.

CALPOL 6 PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

CALPOL 6 PLUS' ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALPOL 6 PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde

kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CALPOL 6 PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

istenmeyen etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa CALPOL 6 PLUS’ı kullanmayı durdurun ve

DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama , alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve

boğazda şişlik (anjiyoödem)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALPOL

6 PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın olmayan görülen yan etkiler

• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve

boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz

püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema

multiforme)

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Seyrek görülen yan etkiler

• Kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni),

akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

• El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak

şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

• Karaciğer hasarı

Bilinmiyor

• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde

iltihaplanma (ensefalopati)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CALPOL 6 PLUS’ın saklanması

CALPOL 6 PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

CALPOL 6 PLUS sulandırılmadan kullanılır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CALPOL 6 PLUS’ı

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALPOL 6 PLUS’ı

kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Ruhsat Sahibi:

GlaxoSmithKline Services Unlimited lisansı ile GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret

A.Ş., Levent / İSTANBUL

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatı ………tarihinde onaylanmıştır.

kt resim: 
Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.