ESMAX 1Omg film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

• Etkin madde: 10 mg essitalopram (oksalat olarak)

• Yardımcı maddeler: Avicel plı 102 , Talk, Aerosil 200Acdisol, Magnesium stearate, Opadry Y-l-7000 (Boyar madde olarak titanyum dioksit içerir).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düsük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.ESMAX nedir ve ne için kullanılır?

2.ESMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5.ESMAX 'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ESMAX nedir ve ne için kullanılır?

• ESMAX 10 mg film tabletlerin her biri 10 mg essitalopram içerir.

• ESMAX 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• ESMAX depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklarında (agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk) kullanılır.

• Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibuörleri (SSRIs) olarak adlandırılan

bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

2. ESMAX 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESMAX 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Essitaloprama veya ESMAX içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa (bakınız "Yardımcı maddeler").

• MAO inhibuörleri gramına dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız.

• Pimozid kullanıyorsanız.

ESMAX 'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:

• Eğer epilepsiniz (sara) varsa, nöbetler oluşursa veya nöbet sıklığında bir artış olursa, ESMAX tedavisi sonlandırılmalıdır (bakınız bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?").

• Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

• Eğer diyabetiniz varsa, ESMAX tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

• Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.

• Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.

• Eğer elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.

• Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.

Lütfen dikkat ediniz

Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşın fiziksel aktiviteyle karakterizedir. Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, yerinde sabu oturamama veya ayakta duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar

verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk

kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması,

genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

• Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

• Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Çocuklar ve 18 yaşın altında ergenlik çağında kullanım

ESMAX, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır.

Ayrıca, 18 yaşın altındaki hastalar, bu türden ilaçlan kullandıklarında, intihara teşebbüs,

intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan

etkilerin daha sık oluştuğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki hastaya,

faydası olacağım düşünerek, ESMAX başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir

hastaya ESMAX vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine

başvurunuz. 18 yaşın altındaki hasta ESMAX kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan

biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz.

Aynı zamanda, ESMAX'ın bu yaş grubundakilerin büyüme, gelişme, bilişsel ve davranışsal

gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.

Bu uyanlar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ESMAX 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESMAX aç veya tok karnına alınabilir (bakınız bölüm 3 "ESMAX nasıl kullanılır?"). ESMAX'ın alkolle etkileşmesi beklenmemesine karşın, birçok ilaçta olduğu gibi, ESMAX'ın alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamilelik planlarınız varsa doktorunuza bildiriniz. Hamileyseniz, doktorunuzla söz konusu riskleri ve yararlan tartışmadan ESMAX kullanmayınız. Eğer hamileliğin son 3 ayında ESMAX kullandıysanız, yeni doğan bebeğinizde aşağıdaki etkilerin oluşabileceğini bilmelisiniz: nefes almada zorluk, mavimsi bir cilt, nöbetler, vücut sıcaklığı değişiklikleri, beslenme bozuklukları, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek kaslar, aşın canlı refleksler, titreme, huzursuzluk, sinirlilik, uyuşukluk, sürekli ağlama, uyku hali ve uyku bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Hamilelik sırasında ESMAX kullanıldıysa, asla ani bir şekilde kesilmemelidir.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibuörü (SSRI) grubu ilaçların hamilelik süresince alımında, yeni doğanda potansiyel dirençli pulmoner hipertansiyon riski bulunmaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersenız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

emziriyorsanız ESMAX kullanmayınız, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar konusunda iyice tartışarak kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

ESMAX'ın sizi nasıl etkilediğini bilmeden, araç veya makine kullanmanız tavsiye edilmez.

ESMAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Geçerli değildir.

diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

• "Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibuörleri (MAOI)", aktif madde olarak fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler. Eğer bu ilaçlardan birini kullandıysanız, ESMAX almaya başlamadan Önce, 14 gün beklemenız gerekir. ESMAX'ı kestikten sonra, bu ilaçlan almadan önce 7 gün beklemenız gerekir.

• Moklobemid içeren (depresyon tedavisinde kullanılır) "geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibuörleri".

• "Geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri", selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

• Antibiyotik olan linezolid.

• Lityum (manik-depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan.

" İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).

• Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrıda kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar.

• Simetidin ve omeprazol (mide ülserinde kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). Bu ilaçlar ESMAX 'ın kandaki seviyesini arttırabilirler.

• St. Johris Wort; San kantaron (hypericum perforatum) - depresyonda kullanılan bitkisel bir ilaç.

• Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici olarak veya kam sulandıncı, diğer bir adla antikoagülan olarak kullanılan ilaçlar).

" Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan, kanı sulandıncı ilaçlar). Doktorunuz ESMAX'a başlarken veya ilacı keserken kanınızın pıhtılaşma zamanını kontrol etmek isteyebilir, bu sayede ağızdan alınan anti-koagülan dozunun uygunluğu onaylanmış olur.

• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır).

• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar.

•Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklarında kullanılır), klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler) ile birlikte alındığında ESMAX'ın dozunda ayarlama gerekebilir.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibuörü (SSRl), Selektif Serotonin/Norepinefrin Geri Alım İnhibuörü (SNRl) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5- Hidroksitriptamin reseptör antagonisti ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma neden olabilir.

E%er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ESMAX nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ESMAX'ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

ESMAX'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından

günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Panik bozukluk

ESMAX'ın başlangıç dozu, günde 10 mg'lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Sosyai anksiyete bozuklugu

ESMAX'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre,

doktorunuz, dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg'a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozuklugu

ESMAX 'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından

günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsifbozukluk

ESMAX 'm tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından

günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

ESMAX ı, aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz. Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.

Tabletler gerektiğinde, düz bir yüzeye, çentik yukarı gelecek şekilde konularak, ikiye bölünebilir. Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklarıyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım (18 yaş altı):

ESMAX çocuklar ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 2 "ESMAX ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler" e bakınız.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):

CIPRALEX 'in tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg'dır.

Tedavinin süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark etmenız biraz zaman alacaksa da ESMAX 'ı kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

ESMAX 'ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir, Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.

Eğer ESMAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESMAX kullandıysanız:

ESMAX 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın dozun bazı belirtileri şunlardır: sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında azalma ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik. Doktor veya hastaneye giderken ESMAX kutusunu yanınızda götürünüz.

ESMAX'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer gecenin bir vaktinde veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

ESMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı önermeden ESMAX’ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, ESMAX dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.

ESMAX'ı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler ESMAX tedavisi ani sonlandırıldığında sık görülebilir. ESMAX uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok kişiye göre, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, ESMAX 'ı bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Sizden tabletleri tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.

Kesilme belirtileri şunlardır: baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik), karıncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şok duygusu (daha nadiren), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağrıları, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz veya ajite hissetme, titreme, kafa karışıklığı veya şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya aşın kalp atımı hissi. Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ESMAX 'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde etkiler

olabilir.

Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen coğu etkinin

hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde

bulundurunuz.

Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

Yaygın olmayan (1000'de 1 kişiden fazla ve 100'de 1 kişiden az):

¦ Anormal kanamalar, mide-barsak kanamaları dahil

Seyrek (10000'de 1 kişiden fazla ve 1000'de 1 kişiden az):

• Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken (alerjik reaksiyon) zorluk hissedersenız doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.

• Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza bildiriniz veya hastaneye gidiniz:

• İdrar yaparken zorluk

• Nöbetler, ayrıca bakınız "ESMAX 'ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız" adlı bölüm.

• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

Çok yaygın (10'da 1 kişiden fazla):

• Bulantı

Yaygın (100'de 1 kişiden fazla ve 10'da 1 kişiden az):

• Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)

• İştahta azalma veya artma

• Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanma

• İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu

• Terleme artışı

• Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)

" Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazın bozuklukları)

• Yorgunluk, ateş

• Kilo artışı

Yaygın olmayan (1000'de 1 kişiden fazla ve 100'de 1 kişiden az):

• Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kasıntı (prürit)

• Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfuzyon durumu

• Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)

• Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tirınitus)

• Saç dökülmesi

• Vajinal kanama

• Kilo kaybı

• Kalp atımında hızlanma

• Kol ve bacaklarda sislik

• Burun kanaması

Seyrek (10000'de 1 kişiden fazla ve 1000'de 1 kişiden az):

• Saldırganlık, depersonalizasyon, halüsinasyon

• Kalp atışında yavaşlama

Bazı hastalar tarafından bildirilenler (sıklık bilinmiyor):

• Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, ayrıca bakınız "ESMAX 'ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız" adlı bölüm.

• Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı» kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon)

• Ayaga kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)

• Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)

• ağrılı ereksiyon (priapizın)

• Cilt ve mukoza kanamalan dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombositopeni)

• Cilt veya mukozada ani şişnıe (anjiyoödem)

• İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salınımı)

• emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi

• Mani

Ek olarak, essitaloprama (ESMAX 'ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:

• Motor huzursuzluk (akatizi)

• Anoreksiya (iştahsızlık)

Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ESMAX'ın Saklanması

ESMAX 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESMAX 'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sok. No:4

34418 Oto Sanayi- 4. Levent /İSTANBUL

Üretim yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad ILKısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul

Bu Kullanma Talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

kt resim: 
Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.