ESRAM 20 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 20 mg essitalopram (oksalat olarak)

Yardımcı maddeler:

Tablet çekirdeği: Kollidon VA 64, laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin

selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat

Film kaplama maddesi: Metilhidroksipropil selüloz (E464), mikrokristalin selüloz (E460),

stearik asit (E570), titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ESRAM nedir ve ne için kullanılır?

2. ESRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESRAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ESRAM'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ESRAM nedir ve ne için kullanılır?

• ESRAM 20 mg film tabletlerin her biri 20 mg essitalopram içerir.

• ESRAM 28 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• ESRAM depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklarında (agorafobili

veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete

bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk) kullanılır.

• Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) olarak adlandırılan bir

antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek

serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri

hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

2. ESRAM'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESRAM'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Essitaloprama veya ESRAM içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa (bakınız "Yardımcı maddeler").

• MAO inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır),

moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız.

• Pimozid kullanıyorsanız.

ESRAM'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa

bildiriniz.

Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:

• Eğer epilepsiniz (sara) varsa, nöbetler oluşursa veya nöbet sıklığında bir artış olursa,

ESRAM tedavisi sonlandırılmalıdır (bakınız bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?").

• Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz

ayarlaması yapması gerekebilir.

• Eğer şeker hastalığınız (diyabet) varsa, ESRAM tedavisi kan şekeri kontrolünü

bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun

ayarlanması gerekebilir.

• Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.

• Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.

• Eğer elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.

• Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.

Lütfen dikkat ediniz

Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum, garip ve hızla

değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir.

Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, yerinde sabit oturamama veya ayakta duramama gibi

bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme

veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya

başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık

2 haftadır. Fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

• Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.

• Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan

ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar

davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki

kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu

nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya

da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi

beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek

ailesi gerekse tedavi edenler tarafından yakinen izlenmesi gereklidir.

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı

ESRAM, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,

18 yaşın altındaki hastalar, bu türden ilaçları kullandıklarında, intihara teşebbüs, intihara

eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin

daha sık oluştuğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki hastaya, faydası

olacağını düşünerek, ESRAM başlayabilir. Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya

ESRAM vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine başvurunuz. 18

yaşın altındaki hasta ESRAM kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar

veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Aynı zamanda, ESRAM’ın bu yaş

grubundakilerin büyüme, gelişme, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki

güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ESRAM'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESRAM aç veya tok karnına alınabilir (bakınız bölüm 3 "ESRAM nasıl kullanılır?").

ESRAM’ın alkolle etkileşmesi beklenmemesine karşın, birçok ilaçta olduğu gibi, ESRAM'ın

alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya Hamilelik planlarınız varsa doktorunuza bildiriniz. Hamileyseniz,

doktorunuzla söz konusu riskleri ve yararları tartışmadan ESRAM kullanmayınız.

Eğer hamileliğin son 3 ayında ESRAM kullandıysanız, yeni doğan bebeğinizde aşağıdaki

etkilerin oluşabileceğini bilmelisiniz: nefes almada zorluk, mavimsi bir cilt, nöbetler, vücut

sıcaklığı değişiklikleri, beslenme bozuklukları, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek

kaslar, aşırı canlı refleksler, titreme, huzursuzluk, sinirlilik, uyuşukluk, sürekli ağlama, uyku

hali ve uyku bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla

temasa geçiniz.

Hamilelik sırasında ESRAM kullanıldıysa, asla ani bir şekilde kesilmemelidir.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) grubu ilaçların Hamilelik süresince alımı

sonucunda, yeni doğanda potansiyel dirençli pulmoner hipertansiyon görülme riski

bulunmaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ESRAM kullanmayınız, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar

konusunda iyice tartışarak kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

ESRAM’ın sizi nasıl etkilediğini bilmeden, araç veya makine kullanmanız tavsiye edilmez.

ESRAM’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi

bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

• "Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)", aktif madde olarak

fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler. Eğer bu

ilaçlardan birini kullandıysanız, ESRAM almaya başlamadan önce, 14 gün beklemeniz

gerekir. ESRAM’ı kestikten sonra, bu ilaçları almadan önce 7 gün beklemeniz gerekir.

• Moklobemid içeren (depresyon tedavisinde kullanılır) "geri dönüşümlü, selektif

MAO-A inhibitörleri".

• Selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) "geri dönüşümsüz

MAO-B inhibitörleri". Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

• Antibiyotik olan linezolid.

• Lityum (manik-depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan.

• Imipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).

• Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli

ağrıda kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.

• Simetidin ve omeprazol (mide ülserinde kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve

tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). Bu ilaçlar ESRAM’ın kandaki

seviyesini arttırabilirler.

• St. John's Wort (Sarı kantaron, Hypericum perforatum) - depresyonda kullanılan

bitkisel bir ilaç.

• Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici olarak veya

kanı sulandırıcı, diğer bir adla antikoagülan olarak kullanılan ilaçlar).

• Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan, kanı

sulandırıcı ilaçlar). Doktorunuz ESRAM’a başlarken veya ilacı keserken kanınızın

pıhtılaşma zamanını kontrol etmek isteyebilir, bu sayede ağızdan alınan antikoagülan

dozunun uygunluğu onaylanmış olur.

• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır),

bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı için

kullanılır).

• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde

kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar.

• Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklarında kullanılır),

klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol

(antipsikotikler) ile birlikte alındığında ESRAM’ın dozunda ayarlama gerekebilir.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI), Selektif Serotonin/Norepinefrin Geri Alım

İnhibitörü (SNRI) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5- Hidroksitriptamin reseptör

antagonisti ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ESRAM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

ESRAM’ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz,

doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Erişkinler

Depresyon

ESRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından günde

maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Panik bozukluk

ESRAM’ın başlangıç dozu, günde 10 mg'lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde

tek doz olarak 5 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg'a

yükseltilebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu

ESRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre,

doktorunuz, dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg'a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu

ESRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından günde

maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk

ESRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz, doktorunuz tarafından günde

maksimum 20 mg'a yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ESRAM’ı, aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Tabletleri gerektiğinde, çentikli bölgeden kırarak kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım (18 yaş altı):

ESRAM çocuklar ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen

bölüm 2 "ESRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler"e bakınız.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):

ESRAM’ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg'dır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerinizde bir sorun varsa doktorunuz tedaviye ilk iki hafta için başlangıç dozu olarak

5 mg ile başlayıp dozu günde 10 mg’a yükseltebilir.

Tedavinin süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark

etmeniz biraz zaman alacaksa da ESRAM’ı kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

ESRAM’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken

sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az

6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir

Eğer ESRAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESRAM kullandıysanız:

ESRAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Aşırı dozun bazı belirtileri şunlardır: sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma,

bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında azalma ve

vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.

Doktor veya hastaneye giderken ESRAM kutusunu yanınızda götürünüz.

ESRAM’i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün

normal bir şekilde devam ediniz. Eğer geceleyin veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu

atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ESRAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı önermeden ESRAM’ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız,

genelde önerilen, ESRAM dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.

ESRAM’ı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler ESRAM

tedavisi ani sonlandırıldığında sık görülebilir. ESRAM uzun süre kullanıldığında veya yüksek

dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok kişiye

göre, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha

şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, ESRAM’ı

bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Sizden tabletleri

tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.

Kesilme belirtileri şunlardır: baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik), karıncalanma hissi,

yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şok duygusu (daha nadiren), uyku

bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağrıları, bulantı,

terleme (gece terlemeleri dahil), husursuz veya ajite hissetme, titreme, kafa karışıklığı veya

şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya

aşırı kalp atımı hissi.

Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ESRAM’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin

hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde

bulundurunuz.

Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

Yaygın olmayan (1000'de 1 kişiden fazla ve 100'de 1 kişiden az):

• Anormal kanamalar, mide-barsak kanamaları dahil

Seyrek (10000'de 1 kişiden fazla ve 1000'de 1 kişiden az):

• Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da

yutkunurken (alerjik reaksiyon) zorluk hissederseniz doktorunuza bildiriniz veya

derhal hastaneye gidiniz.

• Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa,

bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri

olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza bildiriniz veya

hastaneye gidiniz:

• İdrar yaparken zorluk

• Nöbetler, ayrıca bakınız ESRAM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ" adlı

bölüm.

• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit

belirtisidir.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

Çok yaygın (10'da 1 kişiden fazla):

• Bulantı

Yaygın (100'de 1 kişiden fazla ve 10'da 1 kişiden az):

• Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)

• İştahta azalma veya artma

• Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik,

esneme, titreme, deride karıncalanma

• İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu

• Terleme artışı

• Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)

• Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma

ve kadınlarda orgazm bozuklukları)

• Yorgunluk, ateş

• Kilo artışı

Yaygın olmayan (1000'de 1 kişiden fazla ve 100'de 1 kişiden az):

• Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (prürit)

• Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, zihin karışıklığı (konfüzyon)

• Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)

• Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)

• Saç dökülmesi

• Vajinal kanama

• Kilo kaybı

• Kalp atımında hızlanma

• Kol ve bacaklarda şişlik

• Burun kanaması

Seyrek (10000'de 1 kişiden fazla ve 1000'de 1 kişiden az):

• Saldırganlık, benlik kaybı (depersonalizasyon), halüsinasyon

• Kalp atışında yavaşlama

Bazı hastalar tarafından bildirilenler (sıklık bilinmiyor):

• Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, ayrıca bakınız "ESRAM’ı

aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız" adlı bölüm.

• Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf

kaslar veya zihin karışıklığı (konfüzyon))

• Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik

hipotansiyon)

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)

• Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)

• Ağrılı ereksiyon (priapizm)

• Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük

trombosit seviyesi (trombositopeni)

• Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)

• İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salınımı)

Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi

• Mani

Ek olarak, essitaloprama (ESRAM’ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda

saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:

• Motor huzursuzluk (akatizi)

• Anoreksiya (iştahsızlık)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ESRAM’ın saklanması

ESRAM’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESRAM’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ESRAM’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Inkilap Mah. Akçakoca Sok. No: 10, 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:

Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

kt resim: 
Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.