TOLVON 10 mg tablet

Ağızdan kullanılır.

Etkin madde: Mianserin hidroklorür 10 mg

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, magnezyum stearat, aerosil 200, metil selüloz,

kalsiyum fosfat dibazik 2H2O, etil selüloz, hidroksipropil metil selüloz, macrogol 8000,

sorbitan laurat, talk, titanyum dioksit, metilen klorür.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TOLVON nedir ve ne için kullanılır?

2. TOLVON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TOLVON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TOLVON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TOLVON nedir ve ne için kullanılır?

TOLVON, antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir. Her tablet 10 mg etkin

madde mianserin hidroklorür içerir.

TOLVON, depresyonun en önemli özelliği olan depresif ruh halini gideren bir

antidepresandır. Depresyon sırasında beyinde değişiklikler meydana gelir. Beyindeki sinir

hücreleri birbirleriyle kimyasal maddeler aracığıyla iletişim kurmaktadır. Depresyon

durumunda bu maddelerin miktarı azalır.Antidepresanlar söz konusu kimyasal maddelerdeki

eksiklikleri gidererek, beynin yeniden normal çalışmasını sağlayabilir. Bu ilacı almaya

başladıktan sonra bir düzelme fark edebilmeniz için genellikle 2-4 hafta kullanmanız gerekebilir.

2. TOLVON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOLVON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• Eğer mani sorununuz varsa ya da geçmişte mani öykünüz varsa (kendinizi anormal

derecede coşkulu ve enerji dolu hissediyorsanız),

• Eğer karaciğer hastalığınız varsa,

• Eğer mianserine veya TOLVON’daki diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

• Eğer monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız ya

da yakın zamanda kullanmışsanız (son iki hafta içinde).

Çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanım:

TOLVON normal olarak çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır. Ayrıca, bu

grup ilaç kullanan, 18 yaşından küçüklerde intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca

davranışlar (saldırganlık, düşmanca davranışlar ve öfke) gibi yan etkilerin gelişme riskinin

arttığını bilmelisiniz. Doktorunuz bunlara rağmen 18 yaşından küçük hastalara, kendileri için

en iyi tedavi olduğunu düşündüğü takdirde TOLVON verebilir. Eğer doktorunuz 18 yaşından

küçük bir hastaya TOLVON vermişse lütfen doktorunuza geri dönün. 18 yaşından küçük bir

hastada TOLVON kullanırken yukarıdaki durumlardan herhangi biri ortaya çıkar ya da

kötüleşirse doktorunuza bildirmelisiniz. TOLVON’un bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma,

kognitif (bilişsel) gelişme ve davranışların gelişmesi üzerinde uzun dönemdeki güvenliliği

bilinmemektedir.

İntihar düşünceleri ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluklarınız varsa bazen, kendi kendinize zarar

vermeyi veya intiharı düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar, antidepresanlara ilk başlandığında

artabilir. Etkili olabilmeleri için belirli bir süre (genellikle iki hafta, bazen de daha uzun bir

süre) kullanılması gerekir. .

Aşağıdaki durumlarda, bu şekilde düşünme olasılığınız daha fazladır:

- İntihar etmeyi veya kendi kendinize zarar vermeyi daha önce de düşündüyseniz.

- Genç bir erişkinseniz. Klinik çalışmalarda elde edilen bilgiler, psikiyatrik bozuklukları

olan ve bir antidepresanla tedavi edilen, 25 yaşından küçük erişkinlerdeki intihar

davranışlarının arttığını göstermiştir.

Kendi kendinize zarar vermeyi veya intihar etmeyi herhangi bir zamanda düşünürseniz;

hemen doktorunuzla iletişime geçiniz veya bir hastaneye gidiniz.

Depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğunuz olduğunu bir akrabanıza veya

yakın bir dostunuza bildirmeniz ve bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz, size

yardımcı olabilir. Kendilerinden, depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuz

kötüleştiğini veya davranış değişikliklerinizden kaygı duyduklarını size bildirmelerini isteyebilirsiniz.

TOLVON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıda sayılanlardan biri veya birkaçı sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, TOLVON’u

dikkatli kullanmalısınız:

• kasılma nöbetleri, ,

• şeker hastalığı (diyabet),

• sarılık gibi karaciğer hastalığı,

• böbrek hastalığı,

• prostat büyümesinden kaynaklanan idrar yapma sorunları,

• kalp hastalığı

• kan basıncı sorunları

• glokom (göz içi basıncının artması)

• şizofreni ve manik depresif (aşırı coşku/hareketlilik ve depresif ruh hali dönemlerinin

birbirini sırayla izlemesi) gibi psikiyatrik hastalıklar

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

TOLVON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOLVON alkolün etkisini artırabileceğinden, TOLVON tedavisi sırasında alkollü içecekler içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sınırlı veriler mianserinin, cenine (ana rahmindeki bebeğe) veya yenidoğan bebeklere zarar

vermediğini göstermektedir. Hamileyseniz doktorunuzla görüşerek TOLVON kullanımıyla

sağlanabilecek faydalar, ceninin görebileceği olası zararlar karşısında tartılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mianserin anne sütüne çok az miktarlarda geçmektedir. Emziriyorsanız, doktorunuzla

görüşerek TOLVON kullanımıyla sağlanabilecek faydalar, yenidoğan bebeğin görebileceği

olası zararlar karşısında tartılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

TOLVON kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir,

TOLVON güvenli olarak araç kullanmanızı engelleyeceğinden, araç kullanmayınız,

• Herhangi bir araç veya makine kullanmayınız.

TOLVON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde, hakkında önemli bilgi verilecek madde yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması

Reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç alıyorsanız (ya da almayı

düşünüyorsanız), lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

TOLVON’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri. Ayrıca MAO inhibitörü kullanmayı

bıraktıktan sonraki iki hafta içerisinde TOLVON almayınız. Eğer TOLVON

kullanıyorsanız, bunu bıraktıktan sonraki iki hafta içerisinde MAO inhibitörlerini

almayınız. Moklobemid, tranilsipromin (her ikisi de antidepresandır), selegilin (Parkinson

hastalığının tedavisinde kullanılır) ve linezolid (bir antibiyotik), MAO inhibitörlerine örnektir.

TOLVON’u, aşağıdaki ilaçlarla birlikte dikkatle kullanınız:

• Fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan

ilaçlar;

• warfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçlar.

TOLVON, warfarinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkisini artırabilir. Eğer bu ilacı

kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. TOLVON ve warfarini birlikte

kullanıyorsanız, kan pıhtılaşma değerinizin dikkatle izlenmesi önerilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TOLVON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOLVON’u her zaman, tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Nasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

Genellikle tedaviye düşük bir dozla (günde 30 mg) başlayacaksınız, bu doz daha sonra

doktorunuz tarafından en etkili günlük doza ulaşmak üzere yavaş yavaş artırılabilir.

Tablet(ler)inizi her gün almanız, başarılı bir tedavi açısından son derece önemlidir. Önerilen

doza ve kullanma talimatına harfiyen uyunuz.

Tablet(ler) her gün aynı saatte, tercihen yatmadan önce, tek bir gece-dozu olarak alınmalıdır;

Doktorunuz önerdiği takdirde TOLVON, günlük dozun eşit olarak bölünmesiyle birkaç

defada (sabahları bir kez ve akşam yatmadan önce bir kez) alınabilir. Tablet(ler)i çiğnemeden,

bir miktar suyla veya başka bir sıvıyla yutunuz.

Şikayetlerinizin tam olarak ortadan kalktığını düşünerek TOLVON almayı bırakmayınız.

Tedaviyi çok erken ya da birdenbire bırakacak olursanız, durumunuz kötüleşebilir. TOLVON

tedavisi durdurulacaksa, dozun yavaş yavaş nasıl azaltılacağını doktorunuz size söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan bir miktar su ile alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve 18 yaşından küçüklerde kullanım:

TOLVON çocuk ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır (bkz. “TOLVON

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”).

Özel kullanım durumları:

Şeker hastalığı kalp hastalıkları, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastaların

tedavisinde, normal uyarılar dikkate alınmalıdır ve herhangi bir eşzamanlı tedavinin

dozlaması gözlem altında yapılmalıdır.

Eğer TOLVON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TOLVON kullandıysanız

Kazara almanız gerekenden çok daha fazla miktarda TOLVON almışsanız (doz aşımı), hemen

bir doktora veya eczacıya danışınız. Mümkün olduğu kadar çabuk kusmaya (kendi kendinizi

kusturmalısınız) çalışmalısınız. Uzun süren uyuşukluk veya uyku hali en sık görülen belirtilerdir.

TOLVON’dan Kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

TOLVON’u kullanmayı unutursanız

Eğer geceleri yatmadan önce, günde bir doz almanız söylenmişse ve bunu yapmayı

unutursanız, gün boyu uyuşukluğa veya uyku haline neden olabileceğinden, unuttuğunuz dozu

ertesi sabah almayınız. Tedaviye akşamları, normal dozunuzu alarak devam ediniz.

Eğer tabletleri günde iki defada almanız (biri sabahları kahvaltıdan sonra, diğeri geceleri

yatmadan önce) söylenmişse ve bunlardan birini ya da her ikisini almayı unuttuysanız:

• Eğer sabah dozunu almayı unuttuysanız, aynı gün akşam dozuyla birlikte alınız,

• Eğer akşam dozunu almayı unuttuysanız, ertesi sabah dozuyla birlikte almayınız;

tedavinize normal sabah ve akşam dozlarınızı alarak devam ediniz,

• Eğer her iki dozu da almayı unuttuysanız; bunları telafi etmeye çalışmayınız; ertesi gün

normal sabah ve akşam dozlarınızı alarak tedavinize devam etmelisiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TOLVON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TOLVON, bağımlılık yapan bir ilaç değildir ama uzun süreli tedaviden sonra birdenbire

sonlandırılması; baş dönmesi, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı ve bulantıya neden olabilir. Bu

nedenle doz, yavaş yavaş azaltılarak bırakılmalıdır. Bu ilacın kullanımıyla ilişkili başka

sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TOLVON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

TOLVON ender bazı hastalarda, beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) azalmasına ve

bunun sonucunda vücudun enfeksiyon karşısındaki direncinin düşmesine neden olabilir.

TOLVON kullanırken ateş, boğaz ağrısı, ağız yaraları veya diğer enfeksiyon belirtileri

ortaya çıkacak olursa, hemen doktorunuzla iletişim kurmalı ve kan değerlerinizin

kontrol edilmesini sağlamalısınız. Bu belirtiler genellikle 4-6 haftalık tedaviden sonra

ortaya çıkar ve genellikle TOLVON tedavisi sonlandırıldığında düzelir.

TOLVON, aşağıdakiler gibi geçici yan etkilere yol açabilir:

• Uyuşukluk veya uyku hali,

• Kilo alımı,

İntihar etme veya kendine zarar verme düşünceleri. Bu düşünceler oluşursahemen

doktorunuzla iletişime geçiniz ve hastaneye gidiniz.

Olası diğer yan etkiler:

• Tansiyon düşmesi, özellikle aniden ayağa kalkınca baş dönmesi, sersemleme veya

baygınlık hissi,

• Kasılma nöbetleri,

• Hipomani (mani durumuna benzeyen fakat daha hafif olan anormal ruh hali),

• Sıvı tutulması sonucunda ayaklarınızda veya ayak bileklerinizde şişme (ödem),

• Göz veya derinizin sarı renk alması (sarılık); karaciğer fonksiyonunda bozukluğu düşündürebilir,

• Hepatit (karaciğer iltihabı),

• Başlangıç dozundan sonra kalp atımının yavaşlaması,

• Nöroleptik habis (kötü huylu) sendrom (en önemli belirtiler, vücudunuzun tümüyle

katılaşması, istem-dışı hareketler ve ateşinizin yükselmesidir),

• Eklem ağrıları,

• Huzursuz bacak sendromu,

• Deri döküntüsü.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi mudahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler cok

seyrek gorulur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TOLVON’un saklanması

TOLVON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30ºC’nin altında, karanlıkta ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Kutunun üzerinde, özel saklama koşullarının yazılı olup olmadığını kontrol ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOLVON’u kullanmayınız/son kullanma

tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.

Ruhsat Sahibi: Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti

Esentepe - İSTANBUL

Tel : 00 90 212 336 10 00

Faks : 00 90 212 275 37 13

Üretici: Santa Farma İlaç San. A.Ş.

P.K. 262, 34361

Şişli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı .../../... tarihinde onaylanmıştır.

kt resim: 
Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.