EDRONAX TABLET 4 mg

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
PFIZER

FORMÜLÜ

Herbir Edronax 4 mg Tablet, 4 mg Reboksetin'e eşdeğer 5.224 mg Reboksetin metansülfonat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Reboksetin, noradrenalinin son derece selektif ve güçlü bir geri alım inhibitörüdür.

Noradrenalin geri alımının inhibisyonu sonucunda sinaptik aralıkta noradrenalin düzeyinin artması ve noradrenerjik iletinin modifikasyonu, bilinen antidepresan ilaçların en önemli etki mekanizmaları arasında yer almaktadır.

In vitro çalışmalar, Reboksetin'in adrenerjik (a1,a2,P) ve muskarinik reseptörlere anlamlı derecede afinitesinin olmadığını göstermiştir. Diğer antidepresan ilaçların, bu tür reseptörlere bağlanmaları nedeniyle kardiyovasküler, antikolinerjik ve sedatif yan etkilerinin ortaya çıktığı açıklanmıştır.

Reboksetin, terapötik dozlarda, histamin ve dopamin reseptörlerine önemli derecede bağlanmamaktadır.

Sağlıklı gönüllülerde, Reboksetin'in 1 ve 3 mg'lık tek dozlarının verilmesini takiben, doza bağlı EEG modifikasyonları (fronto-santral derivasyonlarda teta ve hızlı beta dalgalarında azalma) ve performansta iyileşme ile karakterize (peg-board testi) Santral Sinir Sistemi (SSS) belirtileri görülmüştür.

Farmakokinetik özellikleri

Sağlıklı genç ve yaşlı gönüllülerde, depresyonlu hastalarda, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan kişilerde tek veya birden fazla dozun oral verilmesinden sonra Reboksetin'in farmakokinetiği incelenmiştir.

Sağlıklı gönüllülere oral olarak 4 mg'lık tek doz Reboksetin'in verilmesinin ardından 2 saat içerisinde yaklaşık 130 ng/ml'lik pik düzeylere ulaşılmıştır. Eldeki veriler mutlak biyoyararlanımın en az %90 olduğunu göstermektedir. Reboksetin'in plazma düzeyleri yaklaşık 13 saatlik bir yarılanma ömrü ile monoeksponensiyel olarak azalmaktadır. Beş gün içinde sabit durum koşulları gözlenmiştir. Klinik olarak tavsiye edilen doz aralıklarında farmakokinetiğin doğrusal olduğu kanıtlanmıştır.

Reboksetin'in tüm vücut sıvılarına dağıldığı düşünülmektedir. Reboksetin, ilaç konsantrasyonuyla önemli derecede ilişkili olmaksızın insan plazma proteinlerine (albumine kıyasla a1-asit glikoproteinine belirgin derecede daha yüksek afiniteyle) %97 oranında bağlanmaktadır.

Doğrudan idrarla atılan miktar, dozun %78'idir. Dozun %10'u değişmeden idrarla atılmaktadır.

Reboksetin oral yoldan alındıktan sonra büyük oranda metabolize olur. İlaç, başlıca etoksifenoksi halkasının hidroksilasyonu ve morfolin halkasının o-dealkilasyonu ve oksidasyonu ile metabolize olur. İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in metabolizasyonundan, sitokrom P-450'nin izozimi olan CYP3A4'ün başlıca sorumlu olduğunu göstermiştir. İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in sitokrom P-450'nin izozimleri olan CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2El'in üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Yüksek konsantrasyonlarda Reboksetin CYP2D6'yı inhibe etmektedir ancak bu durumun klinik yönden önemi bilinmemektedir. İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in çok zayıf bir CYP3A4 inhibitörü olduğunu göstermektedir.

İlaç rasemik karışım olarak mevcuttur (deneysel modellerde aktif olan her iki enantiyomer bulunmakta; enantiyomerler arasında ne kiral inversiyon ne de farmakokinetik etkileşim görülmüştür). Daha güçlü olan SS enantiyomerin, eşdeğer enantiyomerine kıyasla plazma düzeyleri yaklaşık iki kat daha düşük ve idrarla atılımı iki kat daha yüksektir. Bu iki enantiyomerin terminal yarılanma ömürleri arasında anlamlı hiçbir fark gözlenmemiştir.

Yaşlılarda ve böbrek yetersizliği ya da orta ile ağır şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda sistemik etkilenim ve yarılanma ömründe artış belirlenmiştir.

ENDİKASYONLARI

Reboksetin, depresyonun akut tedavisinde ve başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastalarda klinik iyileşmenin devamını sağlamada endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Formülde bulunan Reboksetin veya diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık.

UYARILAR / ÖNLEMLER

• Klinik çalışmalarda nadiren de olsa epileptik nöbet vakaları görüldüğünden, daha önceden konvülsif hastalığı olduğu bilinen kişilere Reboksetin, sıkı gözetim altında verilmeli ve hastada nöbet geliştiğinde kullanımı kesilmelidir.

• MAO inhibitörlerinin Reboksetin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

• Tüm antidepresanlarla olduğu gibi mani/hipomaniye geçişler olmuştur. Bipolar hastaların yakın takip altına alınması önerilir.

• İntihar girişimi riskine depresyonda doğal olarak rastlanabilir ve bu risk belirgin bir iyileşme meydana gelene kadar sürer; tedavinin başlangıç döneminde hastanın yakın takibe alınması önerilir.

• İdrar retansiyonu ve glokom hikayesi olan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilir.

• Önerilen maksimum dozun üzerindeki dozlarda, ortostatik hipotansiyon daha sık görülmüştür. Reboksetin, kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinen ilaçlarla birlikte uygulandığında yakın takip önerilir.

GEBELERDE KULLANIMI

Gebelerde yeterli ve kontrollü çalışma bulunmadığından yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Emzirme dönemi

Reboksetin'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelere verilmesi tavsiye edilmemektedir.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ

Reboksetin bir sedatif değildir. Klinik çalışmalar sırasında, Reboksetin ile kognitif ya da psikomotor zayıflama gözlenmemiştir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Sekiz hafta veya daha kısa süreli, plasebo kontrollü çalışmalarda, Reboksetin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %70'inde ve plasebo ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %60'ında advers etkiler bildirilmiştir. Advers etkilere bağlı olarak ilacı bırakma oranı Reboksetin ve plasebo ile tedavi edilen hastalar arasında benzer olup, bu oran %10'dan daha düşük olmuştur.

Plasebo ile tedavi edilen hastalara oranla Reboksetin ile tedavi edilen hastalarda istatistiksel olarak daha sık görülen advers etkiler şunlardır: ağız kuruluğu, kabızlık, uykusuzluk, terlemede artış, taşikardi, vertigo, idrar tutukluğu / retansiyonu ve impotans. İmpotans, esas olarak, günde 8 mg'dan daha yüksek dozlar ile tedavi edilen hastalarda görülmüştür.

Hayati belirtilerdeki tek modifikasyon, ayakta kalmaya bağlı olarak görülen taşikardi olmuştur. Erişkin hastalarda, Reboksetin ile tedavi süresince, EKG kayıtlarında taşikardiden başka hiçbir kalıcı değişiklik görülmemiştir.

8 haftadan daha uzun süren çalışmalarda, Reboksetin ile tedavi gören hastaların yaklaşık %30'unda ve plasebo ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %25'inde yeni advers etkilere rastlanmıştır.Sekiz haftadan daha uzun süreli çalışmaların advers etki profili ile, sekiz hafta veya daha kısa süreli çalışmaların profilleri arasında bir farklılık söz konusu değildir. İlaç kesildiğinde görülen advers etkiler nadirdir; bu durum Reboksetin grubundaki hastaların %4'ünde, plasebo grubundakilerin %1'inde görülmüştür. Reboksetin ile tedavi edilen grupta daha sık olarak gözlenen tek yan etki kabızlık olmuştur.

Tedavinin kesilmesi sırasında görülen advers etkiler nadir olup, Reboksetin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %4'ünde ve plasebo ile tedavi edilenlerin %6'sında görülmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

• İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2E1 gibi sitokrom P-450 izozimlerinin aktivitelerini inhibe etmediğini göstermiştir. Yüksek konsantrasyonlarda Reboksetin CYP2D6'yı inhibe eder, ancak bu gözlemin klinik önemi bilinmemektedir. İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in CYP3A4'ü çok az inhibe ettiğini göstermiştir.

• İn vitro metabolizma çalışmaları, Reboksetin'in esas olarak sitokrom P450'nin izozimi olan CYP3A4 tarafından metabolize olduğunu göstermektedir; Reboksetin CYP2D6 tarafından metabolize

olmamaktadır. Bu nedenle, CYP3A4 'ün aktivitesini azaltan ilaçlann, Reboksetin'in plazma konsantrasyonlarını artıracağı beklenmektedir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada, güçlü CYP3A4 inhibitörü olan Ketokonazol'ün, Reboksetin enantiomerlerinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %50 oranında artırdığı görülmüştür.

• Reboksetin ile Lorazepam arasında anlamlı hiç bir farmakokinetik etkileşim saptanmamıştır.

• Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir in vivo çoklu doz çalışmasında,Fluoksetin ve Reboksetin arasında klinik önem taşıyan bir etkileşim gözlenmemiştir.

• Reboksetin'in sağlıklı kişilerde alkolün kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini potansiyelize etmediği düşünülmektedir.

• Reboksetin'in diğer antidepresanlarla (trisiklikler, MAO inhibitörleri, SSRI'ler ve lityum) birlikte kullanımı klinik çalışmalarla değerlendirilmemiştir.

• Birlikte alınan gıdalar Reboksetin'in absorbsiyon derecesini anlamlı derecede etkilemez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ

Edronax 4 mg Tablet oral yoldan kullanılır.

Klinik etkinlik, tedaviye başladıktan 14 gün sonra görülür.

Yetişkinlerde kullanımı

Önerilen terapötik doz, günde iki kez 4 mg (8 mg/gün)'dır.

3 hafta sonra, yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda bu doz günde 10 mg'a kadar artırılabilir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaşın üzerinde)

Önerilen terapötik doz, günde 2 defa 2 mg (4 mg/gün)'dır. Reboksetin'e başladıktan 3 hafta sonra yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda, bu doz günde 6 mg'a kadar artırılabilir.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda Reboksetin kullanımına dair herhangi bir veri mevcut değildir.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı

Böbrek ya da orta ile ağır şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu günde iki defa 2 mg olmalıdır; bu doz hasta toleransına bağlı olarak artırılabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Bazı vakalar için, klinik çalışmalar boyunca, birkaç gün ile birkaç haftaya varan zaman dilimi içinde, hastalara, tavsiye edilen dozlardan daha yüksek dozlar (12-20 mg/gün) verilmiştir. Tedavideki acil advers etkiler; postural hipotansiyon, anksiyete ve hipertansiyon olmuştur.

Kendiliğinden 52 mg'a kadar varan dozlarda Reboksetin kullanmış olan 2 hastada ciddi advers etkiler saptanmamıştır.

Doz aşımı durumunda, kardiyak fonksiyon ve tüm hayati bulgular izlenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

4 mg Reboksetin'e eşdeğer 5.224 mg Reboksetin metansülfonat içeren 60 tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHAL EDEN

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy / İSTANBUL

ÜRETİM YERİ

Pharmacia S.p.A., İtalya

RUHSAT TARİH VE NUMARASI

18.02.2005 - 117/31

Prospektüs Onay Tarihi: 23.02.2005

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.