EFEXOR TABLET

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
WYETH

FORMÜL

Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik Özellikler

Venlafaksin, selektif bir noradrenerjik-serotonerjik reuptake inhibitörüdür. Kimyasal olarak trisiklik , tetrasiklik veya diğer antidepresanlardan farklı yeni bir antidepresandır. Preklinik çalışmalar, venlafaksin'in ve başlıca metaboliti olan o-desmetilvenlafaksin'in (o-dv) kuvvetli serotonin (5-HT) ve norepinefrin geri alım inhibitörü ve zayıf dopamin geri alım inhibitörü olduğunu göstermiştir. Venlafaksin ve o-dv, sadece kronik olarak bu etkiyi gösteren trisiklik ajanların aksine, hem akut (tek doz), hem de kronik uygulamadan sonra p-adrenerjik duyarlılığı azaltır. Bu özellik, venlafaksin'in antidepresan etkisinin daha hızlı başlamasına neden olabilir. Venlafaksin'in muskarinik, histaminerjik ve adrenerjik reseptörler üzerinde gerçek anlamda hiçbir in-vitro afinitesi yoktur. Bu reseptörlerdeki farmakolojik aktivite diğer antidepresanlarla görülen antikolinerjik, sedatif ve kardiyovasküler etkiler gibi çeşitli yan etkiler ile ilgili olabilir. Venlafaksin'in monoamin oksidaz inhibitör aktivitesi yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Venlafaksin iyi absorbe edilir ve yoğun bir ilk geçiş metabolizasyonuna uğrar. 25-150 mg tek dozdan sonra venlafaksin'in ortalama pik plazma konsantrasyonları ortalama 2.4 saatte, yaklaşık 37-163 ng/ml'ye ulaşır. Venlafaksin yoğun olarak karaciğerde metabolize olur ve başlıca aktif metaboliti o-dv'dir. O-dv'nin ortalama pik plazma konsantrasyonları yaklaşık 4.3 saatte 61-325 ng/ml'ye ulaşır. Venlafaksin ve o-dv'in plazma konsantrasyonları doz ile orantılıdır. Venlafaksin ve o-dv'in yaklaşık ortalama dispozisyon yarı ömrü sırasıyla 5 ve 11 saattir. Venlafaksin ve o-dv'in %35'den azı plazma proteinlerine bağlanır (sırasıyla, yaklaşık %27 ve %30). Bu yüzden protein bağlanmasına bağlı ilaç etkileşimi beklenmez.

Atılım başlıca böbrekler yolu ile gerçekleşir ve verilen dozun %87'si 48 saat içerisinde idrarda venlafaksin veya metabolitleri halinde bulunur.

Besinlerle birlikte alınmasının, pik konsantrasyon zamanının hafif derecede uzaması dışında (20-30 dakika) Cmax veya absorpsiyon miktarı üzerine etkisi yoktur.

Yaş ve cinsiyet venlafaksin farmakokinetiğini önemli derecede etkilemez. Sağlıklı kişilerde kronik uygulama sırasında birikim gözlenmemiştir.

ENDİKASYONLAR

Efexor,

• Her tür depresyon tedavisinde,

• Depresyonun nüksünün ve yeni episodların engellenmesinde,

• Depresyona eşlik eden anksiyete tedavisinde,

endikedir.

KONTRENDİKASYONLAR

Efexor, venlafaksin'e aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).

MAOI tedavisinin kesilmesinden sonra en az 14 gün geçmeden venlafaksin tedavisine başlanmamalıdır. Herhangi bir MAOI kullanımına başlamadan en az 7 gün önce venlafaksin kullanımına son verilmelidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).

UYARILAR / ÖNLEMLER

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından Efexor kullanımına başlanması ve Efexor kullanımının kesilmesini takiben hemen MAO inhibitörleri kullanımına başlanması ile bazıları ciddi olan advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAO inhibitörleri ve venlafaksin'e benzer farmakolojik özellikleri olan diğer antidepresanlarla birlikte veya ardarda kullanım ile nöroleptik malignant sendroma benzer tremor, bulantı, kusma, miyoklonus, aşırı terleme, yüzde kızarıklık, baş dönmesi, kasılma ve aynı zamanda hipertermi ve bazen fatal etkileşim reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden, Efexor, MAOI ile birlikte veya MAOI tedavisinin kesilmesini takibeden 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Efexor kullanımına son verildikten sonra bir MAOI'ne başlamadan önce en az 7 gün geçmelidir.

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesi ile Efexor tedavisine başlanması arasındaki zaman aralığıyla ilgili yukarıda bahsedilen öneriler irreversible MAO inhibitörleri düşünülerek yapılmıştır. Reversible MAO inhibitörü olan moklobemid kullanımının kesilmesi ve Efexor tedavisine başlanması arasında geçmesi gereken zaman 14 günden az olabilir. Ancak, MAO inhibitörleri ile ilgili yukarıda bahsedilen advers reaksiyonların riskinden dolayı moklobemid'den Efexor tedavisine geçerken yeterli bir zaman aralığı verilmesi sağlanmalıdır. Moklobemid'in farmakolojik özellikleri ve hastanın kişisel değerlendirilmesi göz önünde tutularak uygun bir arındırma dönemi uygulanmalıdır.

MAOI ile selektif serotonin geri alım inhibitörleri veya trisiklik antidepresanların birlikte kullanılması ile de benzer etkileşim ve advers reaksiyonlar bildirilmiştir.

İntihar riski tüm depresif hastalarda düşünülmelidir ve doz aşımı riskini azaltmak için tedaviye küçük dozlarla başlanmalıdır.

Venlafaksin tedavisi ile konvülsiyonlar görülebilir. Tüm antidepresanlar gibi Efexor, daha önce konvülsiyonlar görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hastalar kızarıklık, ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüğünde doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

Yaşlı hastalar ve diüretik kullananlar da dahil dehidrate veya sıvı kaybı olan hastalarda venlafaksin kullanımı ile hiponatremi ve/veya uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu (SIADH) görülebilir.

Özellikle madde kötüye kullanımı ve bağımlılık öyküsü olan hastalarda suistimal riski vardır. Bu nedenle Efexor kullanımı sırasında tolerans gelişimi, doz arttırımı veya ilaç alışkanlığı gibi venlafaksin'in yanlış ve kötüye kullanım belirtileri gözlenmelidir.

Orta şiddette veya ciddi renal yetmezlik veya karaciğer sirozu olan hastalarda, venlafaksin ve aktif metabolitlerinin klirensi azaldığından bu maddelerin eliminasyon yarı ömrü uzar. Bu durumda düşük doz gerekli olabilir.

Venlafaksin sağlıklı gönüllülerde psikomotor, bilişsel veya kompleks davranış performansını etkilememiştir. Ancak, herhangi bir psikoaktif ilaç düşünme, karar verme ve motor becerilere zarar verebilir. Bundan dolayı, hastalar, araba dahil tehlikeli makineleri kullanma yetileri konusunda uyarılmalıdırlar.

Venlafaksin, geçmişinde myokard enfarktüsü veya stabil olmayan kalp hastalığı olan hastalarda değerlendirilmemiştir. Bundan dolayı, bu tip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin ile tedavi edilen bazı hastalarda kan basıncında doza bağlı artışlar gözlenmiştir. Venlafaksin alan hastalar için kan basıncı ölçümü tavsiye edilir.

Özellikle yüksek dozlar ile kalp atım hızında artmalar oluşabilir. Buna bağlı olarak olumsuz etkilenebilecek hastalığı olanlarda ilaç dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin ile bağlantılı olarak midriyazis oluşabilir. Göz içi tansiyonu artmış olan veya akut dar açılı glokom riski taşıyan hastaların yakından izlenmesi tavsiye edilir.

Venlafaksin dahil antidepresan kullanan ruhsal bozukluğu olan hastaların küçük bir kısmında mani/hipomani oluşabilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi venlafaksin, geçmişinde mani hikayesi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin alan hastalarda deri ve mukoza kanaması riski artabilir. Diğer serotonin-geri alım inhibitörleri gibi venlafaksin bu bölgelerde kanamaya eğilimi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin tedavisinin zayıflatıcı ajanlarla, fentermin dahil, kombine kullanımında güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Venlafaksin hidroklorür ve zayıflatıcı ajanların beraber kullanımı önerilmemektedir. Venlafaksin hidroklorür tek başına veya diğer ürünlerle kombine kullanımda zayıflatmada endike değildir. Belirgin kilo kaybı, özellikle normal vücut ağırlığının altında olan depresif hastalarda, Efexor tedavisinin istenmeyen sonucu olabilir.

GEBELİKTE KULLANIM

Gebelik Kategorisi: C'dir. Venlafaksin'in güvenirliliği gebelerde kanıtlanmamıştır. Venlafaksin sadece potansiyel yararı riskinden fazla ise gebe kadınlara verilmelidir. Eğer venlafaksin doğuma

kadar veya doğumdan kısa bir süre öncesine kadar kullanılırsa, yeni doğan bebekte kesilme etkileri görülebilir,

LAKTASYONDA KULLANIM

Venlafaksin ve o-desmetilvenlafaksin anne sütüne geçtiğinden ya emzirmekten vazgeçilmeli ya da venlafaksin tedavisi kesilmelidir.

Pediyatrik kullanım: 18 yaşın altındaki hastalarda etkinlik ve güvenirlilik belirlenmemiştir. Pediyatrik klinik çalışmalarda, hostilite ile özellikle majör depresyon vakalarında, intihar fikirleri ve kendine zarar verme gibi intihar ile ilgili artan vaka bildirimleri olmuştur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Görülme oranı >l%olan yan etkiler kuvvetsizlik/halsizlik, hipertansiyon, vazodilatasyon (çoğunlukla sıcak basması), iştah azalması, konstipasyon, mide bulantısı, kusma, serum kolestrol seviyesinin yükselmesi (özellikle uzun süre kullanım ve muhtemelen yüksek dozlar ile), kilo kaybı, anormal rüya görme, libido azalması, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kas tonüsünün artması, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, sedasyon, tremor, esneme, terleme (gece terlemeleri dahil), gözde uyum bozukluğu, midriazis, görme bozuklukları, anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde), anorgasmia, ereksiyon disfonksiyonu, idrar yapma bozukluğu (çoğunlukla duraksayarak)'dur.

Görülme oranı (>0.1%ve <1%) olan yan etkiler fotosensitivite reaksiyonu, hipotansiyon, postural hipotansiyon, senkop, taşikardi, diş gıcırdaması, ekimoz, mukoza kanaması, anormal karaciğer fonksiyon testleri, hiponatremi, kilo alma, uyuşukluk, halüsinasyonlar, miyoklonus, kızarıklık, alopesi, değişmiş tad duyusu, anormal orgazm (kadınlarda), menoraji, idrar retansiyonu'dur.

Görülme oranı (>0.01%ve <0.1%) olan yan etkiler uzamış kanama zamanı, manik reaksiyon, nöroleptik malignant sendromu (NMS), trombositopeni, hepatit, uygunsuz antidiüretik hormon salgılaması sendromu (SIADH), serotonerjik sendrom'dur.

Görülme oranı <0.01%olan yan etkiler anaflaksi, eritem multiform ve Stevens-Johnson sendromu, QT uzaması, ventrikül fibrilasyon, ventrikül taşikardi (torsade de pointes dahil), dir.

Görülme sıklığı belirlenmemiş olan yan etkiler ajitasyon, deliryum, ekstrapiramidal reaksiyonlar (distoni ve diskinezi dahil), tardif diskinezi, pulmoner eozinofili, kan diskrazisi (agranülositoz, aplastik anemi, nötropeni ve pansitopeni dahil), prolaktin artması, rabdomiyom, pankreatit, diyare, kaşıntı_'dır.

Tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yükselmiş kan basıncı olan hastalarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmemektedir. Rutin kan basıncı kontrolleri önerilebilir.

Antidepresanların kesilmesi ile meydana gelen etkiler iyi bilinmektedir ve bu nedenle Efexor dozunun kademe kademe azaltılması ve hastaların kontrol altında tutulması tavsiye edilir.

Tedavinin kesilmesi için gereken zaman, doz, tedavi süresine ve hastaya bağlı olabilir (Bkz. Kullanma Şekli ve Dozu). Tedavinin aniden kesilmesi, dozun birden azaltılması veya kademe kademe azaltılması ile ilgili semptomlar hipomania, anksiyete, ajitasyon, sinirlilik, konfüzyon, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları, halsizlik, uyuşukluk, parestezi, baş dönmesi, konvülsiyon, vertigo, baş ağrısı, kulak çınlaması, terleme, ağız kuruluğu, anoreksi, diyare, mide bulantısı, ve kusma'dır. Kesilme reaksiyonlarının çoğunluğu hafiftir ve tedaviye gerek olmadan geçer.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Venlafaksin'in monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve Kontrendikasyonlar).

In vitro çalışmalar, venlafaksin'in alprazolam, dekstrometorfan, kafein, imipramin ve risperidon gibi santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan değişik ilaçların metabolizasyonunu etkilemediğini göstermektedir.

Venlafaksin ve metaboliti, plazma proteinlerine düşük oranda bağlandıklarından (%27, %30) buna bağlı ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Venlafaksin'in bilinen etki mekanizmasına ve serotonin sendromu potansiyeline dayanarak venlafaksin serotonerjik nörotransmiter sistemlerini etkileyebilecek başka ilaçlarla (triptan, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs), veya lityum) beraber kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Yapılan çalışmalarda venlafaksin ile lityum veya diazepam'ın birlikte kullanılmasının farmakokinetik etkileşime neden olmadığı gösterilmiştir (santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarla ilgili üstteki paragrafa bakınız).

Sağlıklı gönüllülere venlafaksin'in etanol ile birlikte verilmesi (günde bir kez 0.5 g/kg) ile venlafaksin, metaboliti ve etanolün farmakokinetik profilleri değişmemiştir.

Venlafaksin'in haloperidol ve vvarfarin ile birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu bildirilmiştir.

Venlafaksin ilavesini takiben vvarfarin alan hastalarda antikoagulan etkiler artabilir.

Haloperidol ile yapılan bir farmakokinetik çalışmada haloperidol için toplam oral klirenste %42 düşüş, AUC'de %70 artış, Cmax'da %88 artış gözlenmiştir ama yarı ömründe değişiklik olmamıştır.

Venlafaksin'in etanol'ün mental ve motor davranışlara verdiği zararı arttırmadığı gözlenmiştir. Ancak, hastalar, bütün santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarda olduğu gibi, venlafaksin kullanırken alkol almamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Venlafaksin imipramin ve 2-OH-imipramin'in farmakokinetiğini etkilemez. Ancak, venlafaksin ile beraber alındığında desipramin'in AUC, Cmax ve Cmin'ları aşağı yukarı %35 artar. 2-OH-desipramin'in AUC 2.5-4.5 kat artar. Imipramin, venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksin'in farmakokinetiğini etkilemez.

Indinavir, venlafaksin ve o-desmetilvenlafaksin'in farmakokinetiğini etkilemez. Bu etkileşimin klinik önemi bilinmemektedir.

Venlafaksin'in diğer antidepresanlar veya elektrokonvulsif terapi ile birlikte kullanımını değerlendiren klinik çalışmalar mevcut değildir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Mutad doz: Her tür depresyon tedavisinde, depresyonun nüksünün ve yeni episodların engellenmesinde, depresyona eşlik eden anksiyete tedavisinde tavsiye edilen doz günde bölünerek verilen 75 mg'dır (günde 2 kez 37.5 mg). Eğer birkaç hafta sonra daha fazla bir klinik düzelme isteniyor ise, doz bölünerek verilen 150 mg'a yükseltilebilir (günde 2 kez 75 mg).

Süratli etki istenen durumlar: İleri derecede depresyonu olan veya yatarak tedavi gören hastalarda süratli etki isteniyor ise tavsiye edilen başlangıç dozu günde 2 veya 3 defada bölünerek verilen 150 mg'dır. Günlük doz daha sonra, istenilen cevaba ulaşılana kadar her 2 veya 3 günde bir, 50-75 mg yükseltilmelidir. Bundan sonra doz, hastanın cevabı ve toleransına göre kademeli olarak azaltılmalıdır. Tavsiye edilen maksimum günlük doz 375 mg'dır. Venlafaksin'in yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar: Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir.

Glomerüler filtrasyon hızı 10-70 ml/dakika olan hastalarda venlafaksin'in toplam günlük dozu %25-50 oranında azaltılmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında venlafaksin'in toplam günlük dozu %50 oranında azaltılmalıdır. Diyaliz sırasında venlafaksin uygulanmamalıdır.

Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda venlafaksin'in toplam günlük dozu %50 oranında azaltılmalıdır. Bazı hastalar için %50'den fazla doz azaltılması uygun olabilir.

Yaşlı hastalar: Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

Pediyatride kullanım: 18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksin'in kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur (Bkz. Uyarılar/Önlemler-Pediyatrik Kullanım).

Devam tedavisi: Depresyonun nüksünün ve yeni episodların engellenmesi için gerekli doz, başlangıç tedavisinde olduğu gibi günde 1 kez 75 mg Efexor'dır.

Doktor, her hastada uzun-dönem venlafaksin tedavisinin yararını periyodik olarak değerlendirmelidir. Akut majör depresyon vakalarının, birkaç ay veya daha uzun süre ile farmakolojik terapi gerektirdiği genellikle kabul edilmektedir. Venlafaksin'in uzun süreli (12 aya kadar) depresyon tedavisinde etkinliği gösterilmiştir.

Bir hafta süreli terapi sonrasında venlafaksin kesilmek istendiğinde, kesilme semptomları görülme riskini en aza indirmek için, dozun kademeli olarak azaltılması tavsiye edilir. Altı hafta veya daha uzun süre ile venlafaksin kullanan hastalarda doz, en az 1-2 haftada kademeli olarak düşürülmelidir.

DOZ AŞIMI

Pazarlama sonrası çalışmalarda özellikle diğer ilaçlar ve/veya alkol ile beraber yüksek dozda Efexor alımı ile EKG değişiklikleri (QT aralığının uzaması, kalp bloku, QRS uzaması), sinüzal ve ventriküler taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, vertigo, şuur bozukluğu (uyuşukluk-koma), konvülsiyon ve ölüm bildirilmiştir. Bu tip vakalar nadir olup belirtiler genellikle kendiliğinden kaybolur.

Doz aşımı tedavisi: Yeterli hava yolu, oksijenasyon ve ventilasyon sağlanır. Kardiyak ritm ve hayati bulguların izlenmesi tavsiye edilir. Genel destekleyici ve semptomatik ölçümler de tavsiye edilir.

Aspirasyon riski varsa kusma önerilmez.

Gastrik lavaj, semptomatik hastalarda veya yüksek dozda Efexor alımının hemen arkasından yapılmak üzere önerilebilir.

Aktif kömür kullanımı ilaç absorpsiyonunu kısıtlayabilir.

Venlafaksin'in bilinen spesifik antidotu yoktur.

Diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ve transfüzyonun yararlı olmadığı düşünülmektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Efexor Tablet (venlafaksin 37.5 mg), 28 tabletlik blister ambalaj içerisinde sunulmaktadır.

DİĞER TAKDİM ŞEKLİ

Efexor tablet (venlafaksin 75 mg), 14 tabletlik blister ambalajda.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

22.04.1996 - 99/22

İMAL YERİ

VVyeth Laboratories, Havant, İngiltere.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI

VVYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102, Kat:9, 34394 Esentepe-İstanbul. Bakanlık onay tarih ve numarası: 11.02.2004 - 5657 Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.