İXEL KAPSÜL 25 mg

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Profesyonelleri İçindir!İXEL KAPSÜL 25 mg

FORMÜLÜ

Herbir İXEL 25 mg kapsül

Milnasipran hidroklorür 25 mg (21.77 mg milnasipran baza eşdeğerdir.)
(Titanyum dioksit, kırmızı ve sarı demir oksit içerir.)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler

Milnasipran serotonin (5-HT) ve noradrenalin (NA) geri-alımını
iki yönlü inhibe eder. Birçok trisiklik antidepresanın aksine, milnasipranın kolinerjik
(muskarinik), <xı adrenerjik veya Hı histaminerjik reseptörlere afinitesi yoktur.

Milnasipranın Dı ve D2 dopaminerjik reseptörler ile benzodiazepin
ve opioid reseptörlerine de afinitesi yoktur.

İnsanlarda

• Terapötik dozlarda, elde edilen plazma konsantrasyonları noradrenalin
ve serotonin geri-alımını %50-90 oranında inhibe edecek düzeydedir.

• Gastrointestinal ve genitoüriner sistemlerde gözlenen farmakolojik
etkiler, asetilkolin üzerinde antagonistik etki (dolaylı antikolinerjik etki) gösterebilecek
norepinefrin geri alım inhibisyonu ile ilgili görünmektedir.

• Milnasipran kardiyak repolarizasyon veya iletide değişikliğe
yol açmaz.

• Kognitif fonksiyonu etkilemez ve sedatif etkisi çok düşüktür
.

• Milnasipran ile tedavi edilen depresif hastalarda uyku bozuklukları
düzelme gösterir. Uykuya dalmadaki gecikme süresi azalır ve ayrıca geceleri uyanma
sayısı ve paradoksal uyku başlangıcındaki gecikme artar. Toplam uyku süresi artar.

Farmakokinetik özellikler

Emilim

Milnasipran oral uygulamayı takiben iyi emilir. Biyoyararlanımı
yaklaşık %85'dir. Bu oran gıda alımı ile değişikliğe uğramaz.

Oral olarak alındıktan sonra en yüksek plazma konsantrasyonlarına
(Cmax) yaklaşık 2 saatte (Tmax) ulaşılır. Bu konsantrasyon, 50 mg'lık tek doz uygulamasını
takiben 120 ng/ml'dir. Plazma konsantrasyonları tek dozda 200 mg'a kadar doza bağımlıdır.

Tekrarlayan dozların uygulandığı durumlarda, sabit plazma konsantrasyonuna
2-3 gün içinde ulaşılır. Tek doz ile karşılaştırıldığında konsantrasyondaki artış
yaklaşık %70-%100 arasındadır (Cmax: 216 ng/ml). Kişiler arası farklılıklar azdır.

Dağılım

Proteinlere bağlanma oranı düşüktür (%13) ve doyurulabilir değildir.
Milnasipranın dağılım hacmi yaklaşık 5 L/kg, total klerensi yaklaşık 40 L/saat'tir.
Böbrek ve böbrek dışı klerensi eşittir.

Biyotransformasyon

Milnasipran esas olarak glukronik asit ile konjugasyon yoluyla
metabolize olur. Klinik etkinliği olmayan çok az miktarda aktif metabolit teşhis
edilmiştir.

Eliminasyon

Plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 8 saattir. Eliminasyon
esas olarak böbreklerden tübüler sekresyon yolu ile gerçekleşir ve uygulanan dozun
%90'ı değişmeden atılır. Tekrarlanan dozları takiben milnasipran, tedavinin sonlandırılmasından
iki-üç gün sonra tamamen atılır.

Özel popülasyonlara ilişkin bilgiler

Karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalar

Karaciğer fonksiyonlarındaki bozukluk milnasipranın farmakokinetik
özelliklerinde önemli bir değişikliğe

neden olmaz.

Böbrek yetmezliği olan hastalar

Böbrek yetmezliği durumunda, böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğun
derecesine bağlı olarak milnasipran

daha yavaş elimine olur ("Kullanım şekli ve dozu" bölümüne
bakınız).

65 yaşın üzerindeki hastalar

Milnasipranın farmakokinetik özellikleri yaşlılarda belirgin
olarak değişmez. Bununla birlikte, böbrek

fonksiyonundaki fizyolojik değişiklik dikkate alınmalıdır ("Kullanım
şekli ve dozu" bölümüne bakınız).

ENDİKASYONLARI

Erişkinlerde majör depresyon ataklarının tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Mutlak kontrendikasyonlar

• Milnasiprana bilinen aşırı duyarlığı olanlarda

• Non-selektif MAO inhibitörleri, selektif MAO-B inhibitörleri,
dijitalin ve 5HTlDagonistleri (sumatriptan vb.) ile kombine olarak (Bakınız "İlaç
etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler").

• Emziren kadınlarda

Göreceli kontrendikasyonlar

• Parenteral uygulanan adrenalin ve noradrenalin, klonidin ve
benzeri bileşikler ve selektif MAO A inhibitörleri ile birlikte ("Uyarılar/Önlemler"
ve "İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler" bölümüne bakınız)

• Başta prostat hipertrofisi olmak üzere mesane boşaltılmasını
engelleyen durumlarda

• Gebelikte ("Gebelikte ve laktasyonda kullanımı" bölümüne
bakınız)

UYARILAR / ÖNLEMLER

Uyarılar

18 yaş altındaki çocuk ve gençlerdeki kullanımı

Milnasipran 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının,
intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle,
özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artttırılma/azaltılma
ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik
gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle
hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakınen izlenmesi gereklidir.

Ani olarak kesilmeleri durumunda "kesilme sendromu"
belirtileri ortaya çıkabilir. Bunun için tedavi kesilecekse doz yavaş yavaş azaltılarak
ilaç kesilmelidir.

Diğer antidepresanlarla tedavilerde de olduğu gibi, ilacın psikomotor
inhibisyona etkisi antidepresan etkisinden daha önce ortaya çıktığı için, depresyon
şikayeti bulunan hastalarda intihar riski tedavinin başlangıcında devam eder.

Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların
kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla
olmak üzere hastaların intihar düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden
uyarılması ve yakın takibi gereklidir.

Önlemler

Tedavinin başlangıcında uykusuzluk veya sinirlilik şikayeti bulunan
hastaların geçici semptomatik tedavisi gerekebilir. Hastada maniye geçiş gözlenirse,
milnasipran tedavisi kesilmeli ve gereken vakalarda sedatif antipsikotik bir ajan
başlanmalıdır.

Alkol ile herhangi bir etkileşme bildirilmemişse de, diğer psikotrop
ilaçlarla da olduğu gibi, tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda milnasipran dikkatli kullanılmalıdır:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda: Eliminasyon yarı-ömrünün
uzaması nedeniyle dozaj azaltılmalıdır ("Kullanım şekli ve dozu" bölümüne
bakınız).

Başta prostat hipertrofisi olmak üzere mesane boşaltılmasını
engelleyen durumlarda:
Etki mekanizmasının noradrenerjik komponentinden dolayı
miksiyon bozukluklarının yakından takibi gerekir.

Hipertansiyon veya kardiyak rahatsızlığı olan hastalarda:
Milnasipran bazı hastalarda kalp hızını az da olsa artırabileceğinden, daha
yoğun klinik takip yapılması önerilmektedir.

Kapalı-açılı glokomu olan hastalarda

Epilepsi veya epilepsi hikayesi olan hastalarda: Milnasipran
dikkatli kullanılmalı ve eğer nöbet oluşursa durdurulmalıdır.

Serotonin geri-alım inhibitörleri kullanan hastalarda hiponatremi
vakaları görülmüştür; bu büyük olasılıkla uygun olmayan antidiüretik hormon salgılanması
sendromuna bağlıdır. İXEL yaşlılar, diüretik kullanan veya hiponatremiye neden olduğu
bilinen diğer tedavi uygulanan hastalarda ve sirozlu veya beslenme bozukluğu gösteren
hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Serotonin geri-alım inhibitörleri kullanımı ile bazen ciddi olabilen
hemoraji vakaları bildirilmiştir. İXEL trombositin fonksiyonunu etkileyen antikoagulan
ilaçlar ile örnek olarak NSAİİ'ler ve aspirin veya kanama riskini artırıcı ilaçlar
ile tedavi edilen hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Daha önce kanama anormalliği
bulunan hastalara dikkat etmek gerekir.

Gebelikte ve laktasyonda kullanımı

Gebelik kategorisi: D.

Şu ana kadar, milnasipran'ın gebelik sırasında uygulandığında
teratojenik veya fetotoksik olduğunu gösteren herhangi bir veri yoktur.

Bununla birlikte bir önlem olarak, hamilelerde kullanılmamalıdır.

Düşük miktarlarda milnasipranın anne sütüne geçmesinden dolayı,
ilacı kullanan annelerin çocuklarını emzirmesi kontrendikedir ("Kontrendikasyonlan"
bölümüne bakınız).

Araç ve makina kullanmaya etkisi

Sağlıklı gönüllülerde, kognitif veya psikomotor fonksiyonlar
üzerinde bir etki gözlenmese de, makine veya motorlu araç kullanımı gibi dikkat
gerektiren işler sırasında mental ve fizik kapasitede azalmaya neden olabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaların bu yönde uyarılması gerekir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Milnasipran tedavisi sırasında gözlenen istenmeyen etkiler, genellikle
tedavinin birinci veya ikinci haftasında ortaya çıkar ve depresyon semptomlardaki
iyileşmeye paralel olarak, giderek azalır. Bu etkiler genellikle hafiftir ve nadiren
tedavinin kesilmesi ile sonuçlanır.

Monoterapi sırasında veya klinik çalışmalar sırasında diğer psikotrop
ilaçlarla kombine kullanıma bağlı olarak en sık bildirilen ve plasebo alan hastalardan
daha yüksek oranda görülen yan etkiler:

• vertigo

• aşırı terleme

• anksiyete

• sıcak basması

• dizüri.

Daha az sıklıkla görülen yan etkiler

• bulantı, kusma, ağız kuruması

• kabızlık

• tremor, çarpıntı

• ajitasyon, baş ağrısı

• deri kabartıları, kaşıntı.

Kardiyak rahatsızlık hikayesi olan hastalarda veya kalp ilaçlarıyla
kombine kullanılması durumunda, kardiyovasküler yan etki insidansında (hipertansiyon,
hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, taşıkardive çarpıntı) artış görülebilir.

Nadiren aşağıdaki etkiler gözlenebilir:

• Diğer ilaçlarla kombine kullanıldığında serotoninerjik sendrom
("İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler" bölümüne bakınız).

• Klinik bulgu vermeksizin transaminazlarda hafif artış

• Üriner retansiyon (bakınız Uyarılar/Önlemler)

• Özellikle geçmişinde epilepsi hikayesi olan hastalarda konvülsiyonlar

• Testislerde ağrı, ejakülasyon bozuklukları

Bazı istisnai durumlarda aşağıdakiler gözlenebilir:

• hiponatremi (bakınız Uyarılar/Önlemler)

• deri veya mukoz membranlarda morluk veya kanamalar (bakınız
Uyarılar/Önlemler)

Ayrıca, bazı advers etkiler de depresyonun kendi özellikleri
ile ilişkilidir:

• Psikomotor inhibisyonun ortadan kalkmasına bağlı intihar riski

• Depresif epizoddan, manik epizoda dönme

• Psikotik hastalarda delirium reaktivasyonu

• Ani anksiyete semptomları (psikostimülan antidepresanlarla)

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Kontrendike olan kombinasyonlar Non-selektif MAO inhibitörleri
(iproniazid vb.)

Serotoninerjik sendrom* riski vardır.

MAO inhibitörü tedavisinin sonlandırılması ve milnasipran tedavisinin
başlaması arasında iki haftalık, milnasipran tedavisinin sonlandırılması ile MAO
inhibitörü tedavisinin başlaması arasında ise en az bir haftalık bir süre bulunmalıdır.

* Serotoninerjik sendrom: Bazı ilaçlar ile doz aşımı veya bazı
ilaçların kullanımı (lityum), milnasipran tedavisinin derhal sonlandırılmasını gerektiren
serotoninerjik sendroma neden olabilir.

Serotoninerjik sendrom, bir grup semptomun aynı anda veya birbiri
ardına ortaya çıktığı bir durumdur. Bu semptomlar bazen aniden ortaya çıkabilir,
hastanın hospitalizasyonunu gerektirebilir, hatta ölümle sonuçlanabilir.

Serotoninerjik sendromda aşağıdaki semptomlar görülebilir:

• Psikiyatrik (ajitasyon, konfüzyon, hipomani, bazen koma)

• Motor (miyoklonus, tremor, hiperrefleksi, rijidite, hiperaktivite)

• Vejetatif (hipo veya hipertansiyon, taşikardi, titreme, hipertermi,
terleme)

• Gastrointestinal (diyare).

Önerilen doza çok sıkı bir şekilde uyulması, bu sendromun oluşmasını
önlemede en önemli faktörlerdendir. Selektif MAO B inhibitörleri (selejilin vb.)

Ani hipertansiyon riski.

Selektif MAO B inhibitörü tedavisinin sonlandırılması ve milnasipran
tedavisinin başlaması arasında iki haftalık, milnasipran tedavisinin sonlandırılması
ile MAO B inhibitörü tedavisinin başlaması arasında ise en az bir haftalık bir süre
bulunmalıdır.

5HT agonistleri (sumatriptan vb.)

Selektif serotonin geri-alım inhibitörlerinden ekstrapolasyon
ile

Aditif serotoninerjik etkiye bağlı olarak hipertansiyon ve koroner
arterde vazokonstriksiyon riski söz konusudur.

Milnasipran tedavisinin sonlandırılması ile 5HT agonistleri iletedavinin
başlaması arasında bir hafta beklenmelidir.

Glikozitler (digoksin)

Özellikle parenteral uygulamada hemodinamik etkilerde artma riski

Önerilmeyen kombinasyonlar

Adrenalin ve noradrenalin (alfa ve beta sempatomimetikler)

Parenteral uygulama ile sistemik etki söz konusu olduğunda.

Bazen aritminin de eşlik ettiği ani gelişen hipertansiyon (sempatik
sinir liflerine adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu)

Klonidin ve benzeri bileşikler

Klonidinin antihipertansif etkisinin inhibisyonu (adrenerjik
reseptörlerle antagonizma)

Selektif MAO A inhibitörleri (moklobemid, toloksaton vb.)

Serotoninerjik sendrom* gelişme riski vardır (yukarıdaki "serotoninerjik
sendrom" bölümüne bakınız).

Bu kombinasyonun mutlaka uygulanması gerekiyorsa hasta çok dikkatli
takip edilmelidir. Bu tür bir kombinasyona, önerilen en düşük dozla başlanmalıdır.

Önlem gerektiren kombinasyonlar

Adrenalin, noradrenalin (alfa ve beta sempatomimetikler)

Ciltaltı veya dişetine enjeksiyon ile hemostatik etki söz
konusu olduğunda:

Bazen aritminin de eşlik ettiği ani gelişen hipertansiyon (sempatik
sinir liflerine adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu)

Uygulama sınırlandırılmalıdır. Örneğin; erişkinlerde, 10 dakika
içinde 0.1 mg'dan az veya bir saatte 0.3 mg adrenalin uygulaması önerilir.

Lityum

Serotoninerjik sendrom* gelişme riski vardır (yukarıdaki "serotoninerjik
sendrom" bölümüne bakınız). Hastanın düzenli olarak klinik takibi yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Önerilen doz, sabah ve akşam tercihan yemekle birlikte alınacak
50 mg'lık iki doz halinde günde 100 mg'dır.

Bu durumda 50 mg'lık kapsüller kullanılır.

Yaşlılarda, böbrek fonksiyonları normal olduğu sürece doz ayarlaması
yapmak gerekmez. ("Farmakokinetik özellikler" bölümüne bakınız)

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gereklidir.
Önerilen doz, böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğun derecesine bağlı olarak 50 mg
veya 25 mg'a düşürülebilir.

Bu durumda 25 mg'lık kapsüller kullanılır.

Aşağıdaki doz ayarlaması önerilmektedir:

Tedavinin süresi

Antidepresanlarla tedavi semptomatiktir.

Diğer bütün antidepresan ilaçlarda da olduğu gibi, milnasipranın
etkisi de 1 ila 3 hafta sonra görülmeye başlanır.

Nüksleri önlemek için, her bir atağın tedavisi bir kaç ay (genellikle
6 ay) devam etmelidir. Milnasipran tedavisi dozlar azaltılarak sonlandırılmalıdır.

Psikotrop ilaçlarla kombine kullanım

Anksiyete semptomlarının ortaya çıkmasını veya kötüleşmesini
önlemek amacıyla, tedavinin başlangıcında sedatif veya anksiyolitik ilaçlann birlikte
kullanılması yararlı olabilir. Fakat anksiyolitik ilaçlar hastanın intihar girişimlerini
tam olarak engellemez

DOZ AŞIMI

Milnasipran ile az sayıda doz aşımı vakası gözlenmiştir. Yüksek
dozlarda görülen emetik etkisi, doz aşımı riskini oldukça azaltmaktadır.

200 mg/gün dozunda sık olarak (>%10), bulantı, aşırı terleme
ve kabızlık gibi olaylar gözlenmektedir.

Monoterapi şeklinde uygulanan 800 mg-1 g/gün dozlarında gözlenen
başlıca semptomlar kusma, solunum zorlukları ve taşikardidir.

Diğer ilaçlarla (özellikle benzodiazepinlerle) birlikte aşırı
dozda alındığında (1.9-2.8 g) yukarıdaki semptomlara uyuşukluk, hiperkapni ve bilinç
bozukluğu gibi semptomlarda eklenir.

Kardiyak toksisite bildirilmemiştir.

DOZ AŞIMI TEDAVİSİ

Milnasipranın spesifik bir antidotu yoktur. Tedavi semptomatiktir;
İlacın oral olarak alımından sonra mümkün olduğu kadar çabuk mide lavajı yapılmalı
ve aktif kömür uygulanmalıdır. Hasta en az 24 saat tıbbi kontrol altında bulundurulmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

28kapsüllük blister ambalajlı kutularda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

56 kapsüllük blister ambalajlı kutularda İXEL 50 mg kapsül.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHAL EDEN

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 Kavacık, Beykoz-İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

28.07.2008 - 125/20

ÜRETİM YERİ

Pierre Fabre Medicament Production PROGIPHARM Rue du Lycee 45502
GIEN Cedex-FRANSA

Prospektüs onay tarihi: 28.07.2008 Reçete ile satılır.


Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.