OPRİDON FİLM TABLET

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
DEVA

FORMÜLÜ

Her film tablette; 50 mg Opipramol dihidroklorür

Boyar madde olarak: FD and C Yellow No:6 ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler

OPRİDON Film Tablet'in etkin maddesi olan opipramol trankilizan ve antidepresan özelliklere sahip dibenzazepin sınıfından bir maddedir.

Opipramol dopamin reseptörleri üzerinde hafif sayılabilecek düzeyde bir antagonistik tesire sahiptir ancak başka antidepresanların tersine nöronlarda serotonin ve noradrenalinin geri alınmasını inhibe etmez. Opipramolun antidepresif etkisi benzeri antidepresanlara kıyasla daha zayıftır ancak madde diğer trisiklik antidepresanlar gibi antiserotonerjik etki taşır ve kronik kullanımda korteksteki beta adrenerjik reseptörlerin duyarlılığını azaltır.

Opipramolun trankilizan ve sedatif tesirleri, antidepresan etkisinden daha güçlüdür. Anksiyete ve gerilimi iyileştirici, sakinleştirici ve mizacı canlandırıcı etkilere sahiptir. Sedatif tesiri mizaç üzerindeki tesirinden daha önce başlar.

Antidepresanların çoğundan farklı olarak antikolinerjik alfa-adrenolitik etkisi zayıf olup belirgin bir antihistaminik tesire sahiptir. İlaç bağımlılığına yol açmaz.

Farmakokinetik Özellikler

Oral olarak alındığında tamamen absorbe olur. Tekrarlanan dozlarla plazmada ortalama 14-64 mcg/mg'lık bir denge düzeyine ulaşır. Kan proteinlerine yaklaşık %91 oranında bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü 6-9 saattir. Karaciğerde metabolizasyona uğrayarak büyük oranda

dihidroksietilopipramole dönüşür. Verilen dozun yaklaşık %70'i idrarla (%4.5 - 9.4'ü değişmemiş halde), kalanı feçesle itrah edilir.

ENDİKASYONLARI

Depresif durumun eşlik ettiği ruhsal hastalıklar, anksiyete ve somatoform bozuklukların tedavisinde endikedir. Psikosomatik hastalıklara bağlı sekonder ruhsal belirtilerin tedavisinde kullanılabilir.

Çocuklar ve ergenlerdeki güvenilirlik ve etkinliği henüz saptanmamış olup, çocuk ve ergenlerdeki (0-17 yaş) kullanılması önerilmez.

KONTRENDİKASYONLARI

Opipramole ve dibenzazepin grubundan diğer ilaçlara karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıçı ve ilk aylarda ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.

Opipramol kullanımı sırasında deri döküntüleri görülmesi halinde tedavi kesilmelidir.

Diğer trisiklik antidepresanların kullanımı ile agranülositoz görülebildiğinden, bir önlem olarak opipramol kullananlara da belirli aralarla, (özellikle boğaz ağrısı, ateş ve gribal enfeksiyona benzer belirtilerin ortaya çıkması halinde) kan sayımı yapılması tavsiye edilir.

Opipramolün antikolinerjik etkisi benzerlerinden daha zayıftır ancak yine de prostat hipertrofisinde, idrar retansiyonunda ve glokomda dikkatle kullanılmalıdır.

Opipramol ile MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı hakkında yeterli deneyim olmadığından, bu tür bir kullanımdan kaçınılmalıdır (İlaç etkileşmeleri bölümüne bakınız).

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarında ve herhangi bir nedenle konvülsiyon eşiği düşük olan şahıslarda dikkatle kullanılmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI

Gebelik kategorisi D'dir. Bu kategorideki ilacın fetüs üzerinde zararlı tesiri olduğu kanıtlanmıştır, fakat gebe kadında kullanılmasının yararının, fetüse zararına göre fazla olması söz konusudur. Hamilelerle yapılmış herhangi bir çalışma kaydı mevcut değildir.

Opipramol etkin olduğu dozda anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebekte olumsuz bir etki yapamayacak kadar azdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ

Opipramol mental ve psişik aktiviteleri azaltabilir. Bu nedenle araç kullananlar ve dikkat gerektiren işlerde çalışanların kullanmaması gerekir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Opipramol çok iyi tolere edilen bir maddedir. Kullanımı ile nadir olarak ortaya çıkabilecek belli başlı yan tesirler şunlardır:

Psişik etkiler: Uyku hali, yorgunluk, nadiren huzursuzluk, ajitasyon; çok nadir olarak anksiyete.

Nörolojik etkiler: Nadiren baş ağrısı, parestezi, tremor; daha ender olarak ataksi, konvülsiyon.

Antikolinerjik etkiler: Ağız kuruluğu, nadiren terleme, bulanık görme, idrar retansiyonu.

Gastrointestinal etkiler: Nadiren bulantı, kusma, tad alma duyusunda bozukluk, kabızlık.

Kardiyovasküler etkiler: Nadiren postural hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon.

Kan: Çok nadir olarak lökopeni.

Deri: Nadiren deri döküntüleri, çok ender olarak saç dökülmesi.

Endokrin sistemi: Nadiren libido ve potens bozuklukları.

Karaciğer: Çok ender olarak karaciğer fonksiyon bozukluğu, sarılık, uzun süreli kullanımlardan sonra ender olarak kronik hepatik hasar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Opipramol tedavisi ile MAO inhibitörlerinin kullanılması arasında en az 14 günlük bir ara verilmelidir.

Opipramolün merkezi sinir sistemi depresanlarının ve antikolinerjiklerin tesirlerini arttırabileceği göz önünde tutulmalı, hastalar tedavi süresince alkollü içki kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Opipramolün plazma konsantrasyonu fenotiyazinler gibi nöroleptiklerle birlikte kullanıldığında artabilir; barbitüratlar ve antikonvülsanlarla birlikte kullanıldığında ise azalabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

OPRİDON Film Tablet erişkinlere günde 3 defa 1 tablet (1 tablet sabah, 2 tablet akşam) olarak verilir. Bu doz hekim tavsiyesine göre değiştirilebilir ve hafif vakalarla yalnız gece 1-2 tablet olarak tatbik edilebilir. Ağır vakalarda günde 3 defa 2 tablet alınabilir.

6 yaşından büyük çocuklarda günlük doz 3-4 mg/kg olarak hesaplanır.

Ancak Opipramol pediatride üzerinde az araştırma yapılmış bir ilaçtır.

OPRİDON Film Tablet'in etkisi hemen görülmediğinden, kullanımı hiç aksatılmadan en az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi tavsiye edilir.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.