REDEPRA FİLM TABLET 30 mg

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
MUSTAFA NEVZAT

FORMÜLÜ

REDEPRA 30 mg Film Tablet, her bir tablette 30 mg mirtazapin ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri

Mirtazapin, majör depresif hastalık tedavisinde etkili bir antidepresan ilaçtır. Diğer antidepresanlar gibi mirtazapinin etki mekanizması da tam olarak bilinmemektedir. Preklinik çalışmalarda elde edilen kanıtlar mirtazapinin santral noradrenerjik ve serotonerjik aktiviteyi artırdığını düşündürmektedir. Bu çalışmalar mirtazapinin santral presinaptik alfa2-adrenerjik inhibitör otoreseptörler ve heteroreseptörlerde antagonistik etki yaptığını göstermekte olup, bu etkinin de santral noradrenerjik ve serotonerjik aktivitede artışa neden olduğunu düşündürmektedir.

Mirtazapin, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin güçlü bir antagonistidir. 5-HT1a ve 5-HT1b reseptörlerine ise mirtazapinin anlamlı bir afinitesi yoktur. Mirtazapin, histamin (H1) reseptörlerinin de güçlü bir antagonistidir ve bu özelliği belirgin sedatif etkilerini açıklayabilir. Mirtazapin periferik alfa1-adrenerjik reseptörler üzerinde orta derecede antagonistik etkisi ile bazen ortostatik hipotansiyona neden olabilir.

Farmakokinetik Özellikleri

Mirtazapin oral uygulamadan sonra hızla absorbe edilir. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %50'dir. Bir oral dozu takiben yaklaşık 2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Midede besin bulunması absorbsiyon hız ve derecesini minimal etkiler ve doz ayarı gerektirmez.

Plazma düzeyleri, 15-80 mg doz sınırlarında lineer özellik gösterir. Mirtazapinin yarılanma ömrü 20-40 saattir ve kararlı durum plazma düzeyleri 5 güniçinde elde edilir. 0.01-10 mcg/mL'lik konsantrasyon sınırlarında yaklaşık %85 oranında plazma proteinlerine bağlıdır.

Mirtazapin oral uygulamadan sonra büyük oranda metabolize edilir. İn vitro bulgular 8-hidroksi metabolitinin oluşumunda sitokrom 2D6 ve 1A2'nin rol oynadığını, buna karşılık sitokrom 3A'nın da N-desmetil ve N-oksit metabolitlerin oluşumuna neden olduğunu göstermektedir. Başlıca idrar (%75) ve az bir kısmı (%15) da feçesle elimine edilir.

Özel Popülasyonlarda Farmakokinetik

Yaş: Mirtazapinin çeşitli yaşlardaki bireylere (yaş sınırları, 25-74), 7 gün süreyle 20 mg/gün dozda oral yoldan uygulamasından sonraki klerensi, yaşlılarda gençlere oranla azalmıştır. Bu fark erkeklerde çok belirgindir ve klerens yaşlı erkeklerde genç erkeklere oranla %40 daha düşüktür. Buna karşılık klerens yaşlı kadınlarda genç kadınlara oranla sadece %10 düşük bulunmuştur.

Cinsiyet: Mirtazapinin kadınlardaki eliminasyon yarılanma süresi, erkeklere oranla anlamlı derecede daha uzundur (ortalama yarılanma süresi kadınlar için 37 saat ve erkekler için 26 saattir).

Böbrek Yetmezliği: Mirtazapinin eliminasyonu kreatinin klerensi ile bağlantılıdır. Total vücut klerensi, orta derecede böbrek bozukluğu bulunan hastalarda (klerens: 11-39 mL/dak/1.73 m2) yaklaşık %30 ve şiddetli böbrek bozukluğu bulunan hastalarda da (klerens: <10 mL/dak/1.73 m2) yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

Karaciğer Yetmezliği: Oral yoldan tek doz 15 mg uygulanmasından sonra mirtazapinin klerensi karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda, yaklaşık %30 azalmıştır.

ENDİKASYONLARI

REDEPRA, depresyon tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

REDEPRA; mirtazapine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda ve son 14 gün içinde MAOİ' ü kullananlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir.

Redepra'ın söz konusu yaş gruplarında kullanım endikasyonu bulunmamaktadır.

İntihar: Majör depresif hastalıkta intihar düşüncesi vardır ve anlamlı remisyon oluşuncaya kadar bu durum devam edebilir. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi, yüksek riskli hastalar mirtazapin tedavisinin başlangıcında dikkatle izlenmeli ve riski azaltmak için reçeteye gerekli en düşük ilaç miktarı yazılmalıdır.

Agranülositoz:Pazarlama öncesi yapılan klinik çalışmalarda, mirtazapin tedavisi uygulanan 2796 hastanın ikisinde (biri Sjögren sendromu) agranülositoz ve üçüncü bir hastada da şiddetli nötropeni gelişmiştir. Bu 3 hastada nötropeni, tedavinin sırasıyla 61., 9., ve 14. günlerinde saptanmış ve mirtazapin uygulaması durdurulduktan sonra düzelmiştir. Eğer bir hastada boğaz ağrısı, ateş, stomatit ya da diğer infeksiyon belirtileri ile birlikte lökosit sayısı düşük bulunursa, mirtazapin tedavisi durdurulmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir.

Mani/Hipomani aktivasyonu: Klinik çalışmalarda mirtazapin uygulanan hastaların %0.2'sinde mani/hipomani görülmüştür. Mirtazapin tedavisinde insidans çok düşük olmakla beraber, mani/hipomani öyküsü olan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.

Konvülsiyon: Pazarlama öncesi klinik çalışmalarda mirtazapin uygulanan 2796 hastadan sadece birinde nöbet bildirilmiştir. Bununla birlikte, nöbet öyküsü bulunan hastalarda yapılmış kontrollü çalışma mevcut değildir. Mirtazapin bu tür hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Antikolinerjik etkiler: Antikolinerjik etki riski diğer antidepresanlardan daha azdır.

İştah artışı/Kilo alma: İştah artışına neden olabilir ve kilo alımını artırabilir.

Eşzamanlı hastalığı bulunan hastalarda kullanım: Eşzamanlı olarak sistemik bir hastalığı olan hastalarda mirtazapin ile klinik deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, metabolizma veya hemodinamik cevapları etkileyen bir durum ya da hastalığı bulunan hastalarda mirtazapin dikkatle önerilmelidir.

Yakın geçmişinde miyokard infarktüsü veya başka bir anlamlı kalp hastalığı öyküsü bulunan hastalarda mirtazapin sistemik olarak değerlendirilmemiş ya da yaygın şekilde kullanılmamıştır. Normal gönüllülerdeki ilk farmakoloji çalışmalarında mirtazapin anlamlı ortostatik hipotansiyon ile ilişkili bulunmuştur. Depresif hastalarda yapılan klinik çalışmalarda nadiren ortostatik hipotansiyon saptanmıştır. Mirtazapin; hipotansiyon ile alevlenebilecek, bilinen kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalığı (hikayesinde miyokard infarktüsü, angina ya da iskemik inme) olanlarda ve hipotansiyon gelişebilecek durumdaki (dehidratasyon, hipovolemi ve antihipertansif ilaçlar ile tedavi) hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek ve karaciğer yetersizliği: Böbrek ve/veya karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda mirtazapin dikkatle kullanılmalıdır.

Pediatrik kullanım: Pediatrik popülasyonda etkinliği ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir.

Geriatrik kullanım: Mirtazapin yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİ

Mirtazapin belirgin sedatif etkisi nedeniyle düşünme, doğru karar verme ve başlıca motor becerileri bozabilir. Mirtazapin kullanımına bağlı sersemlik hali hastanın araba, makine kullanma ya da dikkat gerektiren işleri yapmasını engelleyebilir. Bu nedenle hastalar, mirtazapinin tehlikeli aktiviteleri yapabilme yeteneklerini olumsuz etkilemediğinden emin oluncaya kadar, bu tür etkinlikleri yapmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM

Gebelite kullanım

Gebelik kategorisi: C'dir. Hamile kadınlarda yapılmış uygun ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Deneysel üreme çalışmaları insanlardaki cevabın önceden tahmininde her zaman yardımcı olamadığından, bu ilaç hamilelik sırasında ancak kesinlikle gerekli ise kullanılmalıdır.

Emziren annelerde kullanımı

Mirtazapinin insan sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütünde bulunduğundan, mirtazapin emziren annelere dikkatle verilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Mirtazapin tedavisi ile en sık rastlanan yan etkiler; somnolans, baş dönmesidir. Kontrollü klinik çalışmalarda insidansı >%1 olan yan etkiler aşağıda sıralanmaktadır.

Tüm Vücut: Asteni, grip benzeri sendromlar, sırt ağrısı.

Sindirim Sistemi: Ağız kuruluğu, konstipasyon, iştah artışı, kilo alma, bulantı, kusma

Kardiyovasküler Sistem: Hipertansiyon, vazodilatasyon, periferik ödem, ödem

Kas-İskelet Sistemi: Miyalji, sırt ağrısı, artralji, güçsüzlük

Endokrin: Kolesterol ve trigliseridlerde artış

Sinir Sistemi: Anormal düşünce ve rüyalar, tremor, konfüzyon

Solunum Sistemi: Dispne

Ürogenital Sistem: Sık idrara çıkma

Laboratuvar Testi Değişiklikleri

Kontrollü klinik çalışmalarda mirtazapin uygulanan hastalarda tokluk kolesterol ve tokluk trigliserid düzeylerinde artışlar bildirilmiştir. Ayrıca ALT değerlerinin klinik yönden anlamlı ölçüde arttığı (normalin üst sınırının > 3 katı) görülmüştür. ALT değerlerinde artış saptanan hastaların büyük kısmında karaciğer fonksiyon bozukluğuna ait belirti ve bulgular saptanmamıştır. Bazı hastalarda ALT artışları nedeniyle tedavi durdurulmuş olmakla birlikte, diğer vakalarda mirtazapin tedavisinin devam ettirilmesine rağmen enzim düzeyleri normale dönmüştür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Hepatik metabolizmayı etkileyen ilaçlar

Mirtazapinin metabolizma ve farmakokinetiği, ilaç metabolize eden enzimlerin indüksiyon ya da inhibisyonundan etkilenebilir.

Sitokrom P450 Enzimleri ile metabolize ve/veya inhibe edilen ilaçlar

Birçok ilaç çeşitli sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilir ve/veya bunları inhibe eder (örneğin; 2D6, 1A2, 3A4, vs). Birçok in vitro çalışmada mirtazapinin, bu enzimlerden 2D6, 1A2 ve 3A4 de dahil birçoğu için substrat olduğu görülmüştür. İn vitro çalışmalarda mirtazapinin bu enzimlerin hiçbiri için güçlü bir inhibitör olmadığı görülmüştür ve bu veri mirtazapinin sözkonusu enzimler için substrat olan diğer ilaçların metabolizmaları üzerinde klinik yönden anlamlı bir inhibitör etkisi bulunmayacağının göstergesidir. Ancak bu enzimler tarafından metabolize edilen diğer ilaçların birçoğu ile mirtazapinin eşzamanlı kullanımı araştırılmamıştır. Sonuç olarak, mirtazapinin bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmasının riskleri konusunda kesin birşey söylenemez.

Monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOi)

MAO inhibitörü ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır; ciddi/ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Alkol

Mirtazapinin kognitif ve motor becerilerini bozucu etkisi, alkolün oluşturduklarına katkıda bulunabilir. Bu nedenle hastalara mirtazapin alırken alkol kullanmamaları söylenmelidir.

Diazepam

Mirtazapinin motor becerileri bozucu etkisi, diazepamın oluşturduklarına katkıda bulunabileceğinden, hastalar mirtazapin alırken diazepam ve benzeri ilaçları almamalıdırlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Mirtazapin tek doz olarak tercihan akşam yatmadan önce verilmelidir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedi ise günlük mutad doz 15-45 mg'dır.

Başlangıç tedavisi

Önerilen başlangıç dozu 15 mg/gün'dür ve başlangıçta 15 mg'lık doza cevap vermeyen hastalar dozun maksimum 45 mg/gün'e kadar artırılmasından yararlanabilirler. Belirli bir doza terapötik cevabın değerlendirilmesine yeterli süre vermek için doz değişiklikleri 1-2 haftadan daha kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

İdame tedavisi

Genellikle depresyonun akut epizodlarının başlangıç tedavisine cevap alındıktan sonra uzun süreyle tedavi gerektiği düşünülmektedir. Hastalar idame tedavisi gereksinimini ve bu tür bir tedavi için uygun dozu saptamak için periyodik olarak değerlendirilmelidir.

Yaşlılar ve renal ya da hepatik yetmezliği olan hastalar

Yaşlı, orta şiddette/şiddetli renal yetmezlik veya hepatik yetmezliği olan hastalarda mirtazapinin klerensi azalır.

DOZ AŞIMI

Mirtazapinin doz aşımı konusundaki deneyimler çok sınırlıdır. Aşırı dozun neden olduğu belirti ve bulgular; oryantasyon bozukluğu, uyku hali, hafıza bozukluğu ve taşikardidir.

Tedavi, antidepresanların aşırı doz tedavisinde kullanılan genel önlemlerden ibarettir. Solunum yolunun açık tutulması, oksijenasyon ve ventilasyon gerekir. Kalp ritmi ve hayati belirtiler izlenmelidir. Aynı zamanda genel destekleyici ve semptomatik önlemler önerilmektedir. Emesis indüksiyonu önerilmez. Semptomatik hastalarda ya da ilacın alınmasından hemen sonra yapılacaksa, gerektiğinde, büyük çaplı bir orogastrik tüp ile ve solunum yolu korunarak, gastrik lavaj yapılabilir.

Aktif karbon verilmelidir. Zorlu diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ya da dönüşüm transfüzyon ile deneyim yoktur. Mirtazapin için spesifik bir antidot bilinmemektedir.

Aşırı dozun tedavisinde çoklu ilaç bulunma ihtimali düşünülmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

REDEPRA 30 mg Film Tablet, 14 ve 28 tabletlik blister ambalajlardadır.

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. 5/1 34349 Gayrettepe-İstanbul

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

13.11.2008 - 217/19

ÜRETİM YERİNİN İSİM VE ADRESİ

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Sanayi Cad. No: 13, Yenibosna/İstanbul

Prospektüs onay tarihi: 17.11.2008

Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.