RİCUS FİLM TABLET 1 mg

UYARI: 

Bu Bölümdeki Bilgiler Yalnızca Sağlık Alanında Uzman Kişiler İçindir!

Firma: 
BİOFARMA

FORMÜLÜ

Her film kaplı tablet 1 mg Risperidon içerir.

Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri

Risperidon'un etki mekanizması şizofreni tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda olduğu gibi tam olarak bilinmemektedir; ancak antipsikotik etkisinin dopamin tip 2 (D2) ve serotinin tip 2 (5HT2) reseptörlerini antagonize etmesi yoluyla olduğu düşünülmektedir.

Risperidon selektif bir monoaminerjik antagonist olup serotonin tip 2 (5HT2), dopamin tip 2 (D2), (alfa)1 ve (alfa)2 adrenerjik ve H1 histaminerjik reseptörler için yüksek afinite gösterir. Diğer reseptörlerde de antagonist etkisi varsa da bu etki zayıftır. Risperidon 5HTıc, 5HTID ve 5HT1A reseptörlerine düşük/orta afinite, dopamin D1 ve haloperidole duyarlı sigma reseptörlerine zayıf afinite gösterir. Kolinerjik muskarinik, (beta)1 ve (beta)2 reseptörler için ise afinitesi yoktur.

Farmakokinetik Özellikleri

Absorpsiyon

Risperidon oral yolla iyi absorbe olur. Mutlak oral biyoyararlanımı %70'tir. Risperidon'un oral yolla verilmesinden sonra ortalama doruk plazma konsantrasyonu 1 saatte oluşur. Risperidon'un ana metaboliti olan 9-hidroksirisperidonun ise doruk konsantrasyonları çabuk metabolize edenlerde 3 saatte, yavaş metabolize edenlerde 17 saatte oluşur. Risperidon kararlı durum konsantrasyonuna çabuk metabolize edenlerde 1 günde ulaşırken, yavaş metabolize edenlerde bu sürenin 5 günü bulması beklenir. 9-hidroksirisperidonun kararlı durum konsantrasyonu ise çabuk metabolize edenlerde 5 ile 6 günde oluşur. Besinler Risperidon absorpsiyonunu etkilemediğinden Risperidon aç veya tok karnına alınabilir.

Dağılım

Risperidon vücutta çabuk dağılır. Dağılım hacmi 1-2 L/kg'dır. Plazmada Risperidon albümine ve (alfa)1-asit glikoproteine bağlanır. Proteine bağlanma oranı Risperidon için %90, metaboliti (9-hidroksirisperidon) için ise %77'dir.

Yüksek konsantrasyonlarda sülfametazin, varfarin ve karbamezapin, Risperidon'un ve metaboliti olan 9-hiproksirisperidonun plazmadaki serbest fraksiyonunda küçük artışlara neden olurlar. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.

Metabolizma

Risperidon karaciğerde CYP 2D6 enzimiyle yoğun biçimde metabolize olur. Başlıca metaboliti olan 9-hidroksirisperidon ana molekül ile aynı farmakolojik aktiviteyi gösterir. CYP 2D6 enzimi genetik polimorfizm gösterir.

Atılım

Risperidon'un ve metabolitlerinin büyük bölümü idrar yoluyla, çok az bir kısmı da feçes ile çıkar. 14C- işaretli Risperidon sağlıklı gönüllülere verildiğinde 1 haftada total radyoaktivitenin %70'i idrarla, %14'ü de feçes ile çıkar.

Risperidon'un yarı ömrü, ilacı hızlı metabolize edenlerde 3 saat, yavaş metabolize edenlerde 20 saattir. 9-hidroksirisperidonun yarı ömrü ise hızlı metabolize edenlerde 21 saat, yavaş metabolize edenlerde 30 saattir. İlaç ve metaboliti birlikte ele alındığında, tek ve yinelenen dozlardan sonra yarı ömür 20 saattir.

Özel Hasta Grupları

Böbrek hastalıkları: Orta ve ileri derecede böbrek hastalıklarında Risperidon'un ve aktif metabolitinin klerensi %60 azalır. Böbrek hastalarında Risperidon dozu azaltılmalıdır.

Karaciğer hastalıkları: Her ne kadar karaciğer hastalarında ve sağlıklı kimselerde Risperidon farmakokinetiği benzer ise de karaciğer hastalarında albümin ve (alfa)1 asit protein azalmış olduğundan Risperidon'un plazmadaki serbest fraksiyonu yaklaşık %35 artar.

Yaşlılar: Yaşlılarda Risperidon'un ve metabolitinin renal klerensi gençlere göre azalır, yarı ömürleri uzar. Yaşlılarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Irk ve Cinsiyet: Risperidon'un ırk ve cinsiyete göre farmakokinetik özellikleri araştırılmamıştır. Ancak popülasyon farmakokinetiği analizinde ırk ve cinsiyetten kaynaklanan farklılıklar görülmemiştir.

RİCUS Oral Solüsyon, RİCUS Film Tablet ile biyoeşdeğerdir.

ENDİKASYONLARI

Şizofreni

RİCUS, akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda endikedir.

Bipolar Mani Monoterapi

RİCUS, Bipolar I bozuklukla ilişkili akut mani veya mikst epizodların kısa dönem tedavisinde endikedir.

Kombinasyon Tedavisi

RİCUS'un lityum veya valproat ile kombinasyonu, Bipolar I bozuklukla ilişkili akut mani veya mikst epizodların kısa dönem tedavisinde endikedir.

Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozuklukları

RİCUS, zarar verici davranışların ön planda olduğu mental retardasyonlu ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

RİCUS Risperidona karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

UYARILAR

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)

Antipsikotik ilaçların kullanımı sırasında bazen nöroleptik malign sendrom (NMS) da denen potansiyel olarak fatal olabilen bir semptom kompleksi bildirilmiştir. Belirtileri hiperpireksi, kaslarda katılaşma, ruhsal durumda değişme ve otonomik instabilite (düzensiz nabız ve kan basıncı, taşikardi, diyaforez ve aritmi)'dir. Ayrıca kreatin fosfokinaz yükselmesi, miyoglobinüri, rabdomiyoliz ve akut renal yetmezlik görülebilir.

Bu sendromun tedavisi için antipsikotik ilaçlar kesilmeli, yoğun semptomatik tedavi yapılmalı ve hasta yakından izlenmelidir. Bununla beraber hastada bulunan diğer medikal hastalıklar da tedavi edilmelidir.

İyileşmeden sonra yeniden antipsikotik tedavi gerekiyorsa çok dikkatli olmak gerekir; çünkü NMS'in nüksettiği bildirilmiştir.

Tardif Diskineziler

Antipsikotik ilaç alan hastalarda istem dışı ve diskinetik hareketlerle kendini gösteren bu sendrom kalıcı olabilir. Yaşlılarda ve kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor olsada, sendromun hangi hastada görüleceği önceden tahmin edilemez. Tedavinin uzunluğu ve total kümülatif dozun yükselmesi hastalığın belirme olasılığını arttırır. Her ne kadar antipsikotik tedavi kesildiğinde gerilemesi ve hatta kaybolması sözkonusuysa da bu sendromun bilinen bir tedavisi yoktur. Yapılan antipsikotik tedavi sendromun belirtilerini maskeleyebilir.

Risperidon tedavisi, yalnızca antipsikotik tedaviye cevap verecek olan hastalarda ve aynı farmakolojik etkinlikte daha az yan etkisi olan alternatif tedavilerin bulunmadığı durumlarda uygulanmalıdır. Bu durumda yeterli iyileşme oluşturan en düşük doz seçilmelidir.

Demans Psikozları, Serebrovasküler Olaylar

Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi risperidon da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm...v.b. nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.

Bu nedenle Risperidon, demansa bağlı psikozların tedavisi için güvenli değildir.

Hiperglisemi ve Diabetes Mellitus

Atipik antipsikotikler (Risperidon dahil) ile tedavi gören hastalarda hiperglisemi bildirilmiştir. Bu durum bazı vakalarda ağır olup ketoasidoz veya hiperosmolar koma ile birlikte olabilmekte veya ölümle sonlanabilmektedir.

Diabetes mellitus tanısı konmuş hastalarda atipik antipsikotiklerle tedavi yapıldığında glisemik kontrolün bozulup bozulmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Diyabetik risk faktörü (obezite, ailede diyabet) olan hastalarda atipik antipsikotiklerle tedaviye başlandığında ve daha sonra tedavi süresince açlık kan şekeri tayinleri yapılmalıdır. Ayrıca atipik antipsikotiklerle tedavi gören bütün hastalar hiperglisemi semptomları (poliüri, polidipsi, polifaji ve kuvvetsizlik) yönünden gözlenmeli ve bu belirtilerin varlığı durumunda açlık kan şekeri ölçümü yapılmalıdır.

Bazı vakalarda ilaç kesildiğinde hiperglisemi düzelir, bazılarında ise ilaç kesilse de antidiyabetik tedavinin sürdürülmesi gerekir.

ÖNLEMLER

Genel

Ortostatik hipotansiyon

Risperidon özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi, taşikardi ve bazen de senkop ile kendini gösteren ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Bunu önlemek için başlangıç dozu normal yetişkinlerde günde 2 mg; yaşlılarda, karaciğer ve böbrek hastalarında da günde iki kez 0,5 mg ile sınırlandırılmalıdır.

RİCUS kardiyovasküler hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Risperidon antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığında ciddi tansiyon düşmesi görülebilir.

Konvülsiyonlar

Klinik araştırmalarda konvülsiyonlar %0,3 sıklığında görülmüştür. İki vakada hiponatremi bulunmuştur.

RİCUS konvülsiyon geçirmiş hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Disfaji

Antipsikotik ilaç kullanımı sırasında özofagus dismotilitesi ve aspirasyon görülebilir. RİCUS aspirasyon riski

olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hiperprolaktinemi

Risperidon dopamin D2 reseptörlerini antagonize ettiğinden kanda prolaktin düzeylerini yükseltir. İn vitro denemeler meme kanserlerinin yaklaşık üçte birinin prolaktine bağlı olduğunu göstermiştir. Ancak klinik ve epidemiyolojik araştırmalar kanda prolaktini yükselten ilaçlarla insanlarda tümör oluşumu arasında bir bağlantı göstermemiştir.

Psişik ve Motor Fonksiyonlar

Uyuklama Risperidon alan hastalarda plasebo alanlara göre daha sık görülür. Risperidon düşünme, yargılama

ve motor becerilerini etkileyebileceğinden otomobil ve tehlikeli makine kullananlar bu yönde uyarılmalıdır.

Priapizm

Risperidon tedavisi sırasında nadiren görülen priapizm vakaları bildirilmiştir. Her ne kadar bunların Risperidon

ile ilişkisi kesin olarak belirlenmemişse de alfa-adrenerjik antagonistik etki bunda rol oynayabilir.

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

Pazarlama öncesi araştırmalarda bu hastalık 1 kadın hastada görülmüştür. Hasta plazmaferezis tedavisi ile

iyileşmiştir.

Antiemetik Etki

Risperidon'un antiemetik etkisi vardır. Bu nedenle bazı hastalıkların belirtilerini maskeleyebilir (Örneğin

bağırsak tıkanması, Reye sendromu ve beyin tümörü).

Beden Sıcaklığının Düzenlenmesi

Antipsikotik ilaçlar beden sıcaklığının regülasyonunu bozabilir. Risperidon ile hipotermi ve hipertermi

bildirilmiştir. Aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalacak hastalarda Risperidon kullanımı sırasında dikkatli

olunmalıdır.

İntihar

Şizofrenik hastalarda intihar girişimi görülebilir. Yüksek risk taşıyan hastalar gözetim altında tutulmalıdır ve

RİCUS, hastaya tedavisi için yeterli olacak en düşük miktarlarda reçete edilmelidir.

Kardiyovasküler ve Diğer Hastalıklar

RİCUS ortostatik hipotansiyon ve QT uzaması oluşturduğundan kardiyovasküler hastalıklarda, metabolizma ve hemodinamik dengeyi değiştirebilecek diğer hastalıklarda, özellikle de renal ve hepatik fonksiyon azalmasında dikkatle kullanılmalıdır.

GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM

Gebelikte Kullanım

Gebelik kategorisi C.

Deneysel araştırmalarda Risperidon'un fetus üzerinde toksik etkisi görülmüştür. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.

RİCUS gebelikte ancak anneye sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.

Emzirme Döneminde Kullanım

Risperidon insanlarda süte geçer. Risperidon kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Pediyatrik Hastalar

Risperidon'un pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamıştır.

Geriatrik Hastalar

Yaşlılarda renal, hepatik ve kardiyak fonksiyonlar azalmış olabileceğinden başlangıç dozu olarak sabah ve akşam 0,5 mg Risperidon önerilir.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ

Uyuklama Risperidon alan hastalarda plasebo alanlara göre daha sık görülür. Risperidon düşünme, yargılama ve motor becerilerini etkileyebileceğinden otomobil ve tehlikeli makine kullananlar bu yönde uyarılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Yan etki nedeniyle tedaviyi bırakma oranı Risperidon alan hastalarda %9, plasebo alanlarda %7, aktif kontrol ilacı alanlarda da %10 olarak bulunmuştur.

RİCUS'un kullanılması ve bırakılması ile ilişkili olduğu düşünülen başlıca yan etkiler şunlardır:

Ekstrapiramidal semptomlar (%2,1), baş dönmesi (%0,7), hiperkinezi (%0,6), somnolans (%0,5), bulantı (%0,3). Bu etkiler plasebo alanlarda görülmemiştir.

Kontrollü araştırmalar sırasında Risperidon alanlarda %5'in üstünde ve plasebo alanlara göre 2 kat daha fazla görülen yan etkiler; anksiyete, somnolans, ekstrapiramidal semptomlar, baş dönmesi, konstipasyon, bulantı, dispepsi, rinit, deri döküntüsü ve taşikardidir. Bunlar hastaların kendiliğinden bildirdikleri yan etkilerdir.

Aşağıda günde 10 mg Risperidon alan hastalarda görülen, sıklığı en az %1 olan ve en az plasebo alan hastalardaki kadar sık görülen yan etkiler gösterilmiştir.

Psikiyatrik: İnsomni %26, ajitasyon %22, anksiyete %22, somnolans %3, saldırganlık %1

Merkezi ve periferik sinir sistemi: Ekstrapiramidal semptomlar %17, baş ağrısı %14, baş dönmesi %4.

Gastrointestinal: Konstipasyon %7, bulantı %6, dispepsi %5, kusma %5, karın ağrısı %4, hipersalivasyon %2, diş ağrısı %2.

Solunum sistemi: Rinit %10, öksürük %3, sinüzit %2, farenjit %2, dispne %1.

Genel-Bütün vücut: Sırt ağrısı %2, göğüs ağrısı %2, ateş %2.

Dermatolojik: Döküntü %2, ciltte kuruma %2, sebore %1

Enfeksiyonlar: Üst solunum yolları enfeksiyonu %3

Görme: Görme bozukluğu %2

Kas-İskelet sistemi: Artralji %2

Kardiyovasküler: Taşikardi %3

Risperidon alan hastalann %18'inde vücut ağırlığında artış gözlenmiştir. Plasebo alan hastalarda ise bu oran %7'dir.

Laboratuvar değerlerinde hiperprolaktinemi dışında anormal bir bulguya rastlanmamıştır. Risperidon alan 380 hastanın 8'inde QTc intervalinde uzama görülmüştür. Plasebo alan 120 hastada ise QTc uzaması görülmemiştir. Haloperidol alan 120 hastanın da 3'ünde QTc uzaması görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Risperidon santral sinir sistemi (SSS) üzerinde depresyon yapan diğer ilaçlar (antipsikotikler, trankilizanlar, sedatifler ve hipnotikler) ile veya alkolle birlikte kullanıldığında SSS üzerindeki antidepresan etkisi fazlalaşabilir.

Kan basıncını düşürme potansiyeli olan ilaçların hipotansif etkisi Risperidon ile birlikte alındıklarında artar.

Risperidon levodopa ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize eder.

Klozapin ile birlikte verildiğinde Risperidon klerensi azalır.

Karbamazepin Risperidon'un ve 9-hidroksirisperidonun plazma konsantrasyonlarını %50 azaltır. Enzim indüksiyonu yapan diğer ilaçlar da (fenitoin, rifampin, fenobarbital) bu etkiyi gösterebilir.

Fluoksetin Risperidon'un plazma konsantrasyonlarını 2,5-2,8 kat azaltır, 9-hidroksirisperidon konsantrasyonlarını ise değiştirmez.

Risperidon yinelenen dozda (günde 2 kez 3 mg) verildiğinde lityumun EAA'sını ve Cmax'ını etkilemez. Risperidon yinelenen dozda (4 mg/gün) valproatın EAA'sını etkilemez, Cmax'ını ise %20 arttırır. Risperidon'u metabolize eden CYP 2D6 enzimi inhibe edilirse plazmada serbest Risperidon fraksiyonu artar, 9-hidroksirisperidon fraksiyonu ise azalır. Bunun yan etkilerin sıklığı üzerinde bir etkisi yoktur.

Risperidon CYP 2D6 enzimlerinin zayıf bir inhibitörüdür, bundan ötürü bu enzim tarafından metabolize olan ilaçların kinetiğini değiştirmesi beklenmez.

Greyfurt suyu: Greyfurt suyu Risperidon'un metabolize olmasında rolü olan sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) enzimini inhibe ederek Risperidon'un plazma düzeylerinin yükselmesine ve advers etkilerinin artmasına neden olabilir.

Bitkisel ilaçlar

Efedra (Ephedra sinensis): Risperidon ile birlikte alındığında akut psikoz ve otonomik hiperreaktivite bildirilmiştir.

Kava (Piper methysticum): Risperidon'un yan etkilerini artırabilir.

Meyankökü (Glycyrrhiza radix) ve Şakayık kökü (Paeoniae radix): Bir vakada Risperidon'un neden olduğu amenoreyi iyileştirdikleri bildirilmiştir.

Risperidon'un Ginseng, Gingko ve St. John's Wort gibi psikotropik etkileri olan bitkisel ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Şizofreni

Risperidon tedavisine günde 2 kere 1 mg ile başlanır ve ikinci gün 2 kere 2 mg, üçüncü gün de 2 kere 3 mg verilerek hedeflenen doz olan günde 6 mg'a erişilir. Bundan sonraki doz arttırmaları ve azaltmaları birer hafta ara ile yapılmalı ve her defasında doz 1-2 mg'dan fazla değiştirilmemelidir.

Alternatif olarak günlük doz bir defada da verilebilir. Bunun için 1. gün 2 mg, 2. gün 4 mg, 3. gün 6 mg bir defada verilerek hedef doz olan 6 mg'a erişilir.

Risperidon'un 4-16 mg/gün doz aralığında şizofrenide etkili olduğu gösterilmiştir. Maksimum etki genelde 4-8 mg/gün doz aralığında görülür. Günde 16 mg'ın üstündeki dozların güvenilirliği araştırılmamıştır.

Risperidon'un pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamıştır.

Yaşlı ve debil hastalarda, renal ve hepatik fonksiyonları bozuk olanlarda ve hipotansiyon eğilimi olanlarda tedaviye günde 2 kez 0,5 mg ile başlanmalı ve her gün doz başına 0,5 mg arttırım yapılmalıdır.

Günde 2 kez 1,5 mg'a erişildikten sonra ise arttırmalar birer hafta ara ile yapılmalıdır. Hedeflenen doza

erişildikten sonra istenirse günde tek doz şemasına geçilebilir. İyileşmeden sonraki nüksleri önleme ve geciktirmede günde 2-8 mg dozda verilen Risperidon'un etkili olduğu gösterilmiştir.

Bipolar Mani

RİCUS'un başlangıç dozu olarak günde bir kez uygulanmak üzere 2 mg önerilir. Gereken durumlarda doz ayarlaması 24 saatten az olmayan aralıklarla günde 1 mg'lık doz artışları şeklinde yapılır. Tavsiye edilen doz aralığı günde 2-6 mg'dır.

Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozuklukları

50 kg veya üzerindeki hastalarda; başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.5 mg önerilir. Gerektiği taktirde bu doz, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.5 mg'lık dozlarla arttırılabilir. Pek çok hasta için optimal doz günde bir defa olmak üzere 1 mg'dır.

50 kg'ın altındaki hastalarda; başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir. Gerektiği taktirde bu doz, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg'lık dozlarla arttırılabilir. Pek çok hasta için optimal doz günde bir defa olmak üzere 0.5 mg'dır.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ

Pazarlama sonrası devrede Risperidon ile hiçbiri ölümle sonuçlanmayan 8 doz aşımı vakası bildirilmiştir. Sözkonusu vakalarda alınan ilaç miktarı 20 mg ile 300 mg arasında değişmektedir. İntoksikasyon semptomları uyuklama, taşikardi, hipotansiyon ve ekstrapiramidal belirtilerdir. Ayrıca hiponatremi, hipokalemi, QTc uzaması, QRS genişlemesi ve konvülsiyon da bildirilmiştir.

Tedavi için solunum yolları açık tutulur, ventilasyon ve oksijenasyon güvenceye alınır. Gastrik lavaj yapıldıktan sonra aktif kömür bulamacı ve bir laksatif verilir.

Kardiyovasküler sistemin izlenmesi de hemen başlamalıdır ve olası aritmileri belirleyebilmek için EKG de bu izlemenin içerisinde sürekli olarak bulunmalıdır.

Antiaritmik ilaçlar kullanılacaksa (disopiramid, prokainamid, kinidin) bunların QTc intervalini uzatıcı etkisi dikkate alınmalıdır. Ayrıca bretilyum da Risperidon gibi alfa reseptörlerini bloke ederek hipotansiyonu ağırlaştırabilir.

Risperidon için spesifik bir antidot yoktur. Tedavi için destekleyici yöntemler uygulanır. Hipotansiyon için intravenöz sıvılar ve sempatomimetik ajanlar kullanılır. Ancak adrenalin ve dopamin kullanılmamalıdır; çünkü Risperidon'un alfa reseptörleri bloke etmesinden sonra bu ilaçların beta stimülan etkisi hipotansiyonu ağırlaştırır. Ekstrapiramidal semptomlar varsa antikolinerjik ilaçlar verilebilir. Hasta tamamen iyileşene kadar tıbbi gözetim sürdürülmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

RİCUS 1 mg FİLM TABLET, 20 tabletlik blister ambalajda, karton kutuda

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

RİCUS 2 mg FİLM TABLET, 20 tabletlik blister ambalajda, karton kutuda RİCUS 3 mg FİLM TABLET, 20 tabletlik blister ambalajda, karton kutuda RİCUS 4 mg FİLM TABLET, 20 tabletlik blister ambalajda, karton kutuda

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Samandıra-İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

01.09.2008 - 216/72

Prospektüs onay tarihi: 28.04.2008

Reçete ile satılır.

Bu Bölüm Sadece Sağlık Profesyonelleri İçindir. Giriş yapınız yada Üye olunuz.